Kính gửi: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản; Chi cục Thú y; Chi cục Bảo vệ thực vật; Chi cục Thuỷ sản; Chi cục Lâm nghiệp; Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện; Phòng Kinh tế thành phố.

Ngày 10/11/2014 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản số 1196/SNN-QLCL về việc Báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thuỷ sản năm 2014. Nội dung như sau: