Thủy sản

Ngày 25/3/2015 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Văn bản số 278/SNN-TS V/v tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản gửi các địa phương trong tỉnh.

Theo đó, để đảm bảo cho công tác quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đi vào nề nếp, từng bước ngăn chặn, chấm dứt tình trạng sử dụng xung điện, thuốc nổ, chất độc để khai thác, từng bước phục hồi, tái tạo và phát triển nguồn lợi thuỷ sản. Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề nghị các địa phương chỉ đạo, triển khai những công việc cụ thể như: Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân về ý thức bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản nói chung, bảo vệ khu vực bãi cá đẻ, cá giống tự nhiên trên địa bàn, tuân thủ mọi quy định về nghiêm cấm đối với các hoạt động khai thác, đánh bắt cá tại các khu vực bãi cá đẻ, cá giống tự nhiên vào mùa sinh sản. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trong thời gian tới; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Uỷ ban nhân tỉnh Hoà Bình về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh. Đề nghị chỉ đạo UBND các xã, phường thành lập tổ tuần tra bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản để kiểm soát, quản lý chặt chẽ các hoạt động khai thác, đánh bắt cá tự nhiên trong khu vực theo đúng quy định. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sử dụng xung điện, thuốc nổ để đánh bắt thuỷ sản theo các quy định của pháp luật. Sử dụng ngư cụ khai thác thuỷ sản có kích thước mắt lưới phù hợp theo quy định./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh