Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm (HSQT), hồ sơ dự sơ tuyển (HSDST), danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mắt kỹ thuật và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Bên mời thầu (Ban quản lý dự án của Chủ đầu tư hoặc tổ chức tư vấn do chủ đầu tư thuê) nộp hồ sơ đến Bộ phận Một cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm (HSQT), hồ sơ dự sơ tuyển (HSDST), danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

- Bước 2. Thẩm định hồ sơ: Phòng Quản lý xây dựng công trình - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thẩm định kết quả đánh giá HSQT, HSDST, danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp cơ sở pháp lý và hồ sơ chưa tuân thủ các thủ tục hiện hành chưa hợp lệ, phòng Quản lý xây dựng công trình sẽ có phản hồi đến các đơn vị liên quan, Chủ Đầu tư (Trong vòng 05 ngày làm việc) để bổ sung, làm rõ; thời gian yêu cầu trả lời tuỳ thuộc vào khối lượng bổ sung và được đề cập trong phản hồi;

- Bước 3. Trình duyệt: Phòng Quản lý xây dựng công trình lập cáo cáo thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt các hồ sơ trên trình Chủ đầu tư phê duyệt.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Thẩm định kết quả đánh giá HSQT, HSDST:

+ Tờ trình xin phê duyệt kết quả đánh giá HSQT, HSDST của bên mời thầu trong đó phải nêu rõ ý kiến của bên mời thầu đối với các kiến nghị, đềxuất của tổchuyên gia (bản chính).

+ Báo cáo kết quả đánh giá HSQT, HSDST của tổ chuyên gia (bản chính).

+ Bản chụp các hồ sơ tài liệu: HSMQT, HSMST, biên bản đóng thầu, mở thầu, HSQT, HSDST của các nhà thầu và các tài liệu có liên quan.

- Thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật:

+ Tờ trình xin phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của bên mời thầu trong đó phải nêu rõ ý kiến của bên mời thầu đối với các kiến nghị, đềxuất của tổ chuyên gia (bản chính).

+ Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất vềkỹ thuật của tổchuyên gia (bản chính).

+ Bản chụp các hồ sơ tài liệu: HSMT, hồ sơ yêu cầu (HSYC), biên bản đóng thầu,mở thầu, hồ sơ đề xuất kỹ thuật của các nhà thầu và các tài liệu có liênquan.

- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:

+ Tờ trình xin phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu trong đó phải nêu rõý kiến của bên mời thầu đối với các kiến nghị, đề xuất của tổ chuyên gia (bản chính).

+ Báo cáo đánh giá HSDT, HSĐX của tổ chuyên gia (bản chính).

+ Biên bản thương thảo hợp đồng.

+ Bản chụp các hồ sơ, tài liệu: HSMT, HSYC, biên bản đóng thầu, mở thầu, HSDT hồ sơ đề xuất (HSĐX) của các nhà thầu và các tài liệu liên quan khác; trường hợp đãtiến hành thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thì chỉ gửi biên bản mở HSĐX về tài chính và bản chụp HSĐX về tài chính của các nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: Kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ: - HSQT, HSDST: Không quá 10 ngày làm việc đối với đấu thầu trong nước, không quá 15 ngày làm việc đối với đấu thầu quốc tế. - Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: Không quá 7 ngày làm việc. - Kết quả lựa chọn nhà thầu: Không quá 20 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kết quả: Quyết định hành chính và báo cáo thẩm định
Lệ phí: a) Chi phí đánh giá HSMQT, HSMST bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng. b) Chi phí đánh giá HSDT, HSĐX bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng. c) Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu kể cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.
Tên mẫu đơn tờ khai:

Theo mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

Cơ sở pháp lý:

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 14/2/2015 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn;

- Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 6/5/2015 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp;

- Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 16/6/2015 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa;

- Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Thông tư 39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu cácdự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư côngdo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;

- Quyết định số 5025/QĐ-BNN-XD ngày 07/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện::

không

Powered by Sigsiu.NET

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction