Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

Trình tự thực hiện:

- Bước1: Ban quản lý khu rừng đặc dụng gửi hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn.

- Bước2: Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn thẩm định, trình duyệt:

+ Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định;

+ Tổ chức họp thẩm định;

+ Tổng hợp kết quả thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Bước3: Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt:

+Xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn;

+Trình Thủ tướng Chính phủquyết định phê duyệt điều chỉnh (đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lậpthuộc địa phương quản lý); Quyết định phê duyệt điều chỉnh(đối với khu rừng đặc dụng khác) theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn và văn bản thỏa thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn;

- Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản của Thủ tướng Chính phủ cho phép chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng;

- Tờ trình của Ban quản lý khu rừng đặc dụng (bản chính);

- Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh nơi có khu rừng đặc dụng (bản chính);

- Văn bản thỏa thuận của Bộ Nông nghiệp và PTNT (bản chính);

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật;

- Dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Phương án đền bù giải phóng mặt bằng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (bản chính);

- Phương án trồng rừng mới thay thế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (bản chính);

- Bản đồ hiện trạng trước khi chuyển mục đích sử dụng rừng và bản đồ hiện trạng khu rừng đặc dụng sau khi được chuyển mục đích sử dụng rừng thể hiện rõ phạm vi, ranh giới, phân khu chức năng, tỷ lệ 1:5.000 hoặc 1:10.000 hoặc 1:25.000 theo hệ quy chiếu VN 2000 (bản sao). Tùy theo quy mô, diện tích điều chỉnh, Ban quản lý khu rừng đặc dụng lựa chọn loại bản đồ cho phù hợp.

b. Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: - Thời gian hoàn thành việc thẩm định hồ sơ không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. - Thời gian hoàn thành quyết định phê duyệt điều chỉnh không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Ban quản lý khu rừng đặc dụng
Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các Sở, ngành (có trong Hội đồng thẩm định).

Kết quả: Quyết định phê duyệt điều chỉnh
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn tờ khai:

Không

Cơ sở pháp lý:

- Điều 3 Nghị quyết số 49/2010/QH-12 ngày 19/ 6/ 2010 của Quốc hội Khóa XII về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Nghị định số 117/2010/NĐ-CP về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.

- Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thi hành Nghị định số 117/CP;

- Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TCLC ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện::

Không

Powered by Sigsiu.NET

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction