Công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Ủy ban nhân dân xã tổ chức rà soát, đánh giá kết quả mức độ đạt các tiêu chí (trước ngày 01 tháng 9 hàng năm) và xây dựng báo cáo kết quả mức độ đạt các tiêu chí; tổ chức lấy ý kiến tham gia về kết quả mức độ đạt các tiêu chí; tổ chức họp để thống nhất đề nghị xét công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm tra, xét công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới trước ngày 25 tháng 9 hàng năm.

Bước 2: Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ.

Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm tra và xây dựng báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ, mức độ đạt các tiêu chí; tổng hợp và công bố danh sách các xã đủ điều kiện đề nghị xét công nhận lại đạt chuẩn nông thôn mới trên các phương tiện phát thanh, truyền hình của huyện để lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn huyện; tổ chức lấy ý kiến về kết quả thẩm tra; tổ chức họp để thống nhất đề nghị xét công nhận lại xã đạt chuẩn; hoàn thiện hồ sơ và gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị thẩm định, xét công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới trước ngày 20 tháng 10 hằng năm.

Bước 4: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định và xây dựng báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, mức độ đạt các tiêu chí của xã; tổ chức họp để thống nhất xét công nhận lại xã đạt chuẩn; hoàn thiện hồ sơ để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới trước ngày 10 tháng 11 hằng năm.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thành phần hồ sơ:

* Hồ sơ Ủy ban nhân dân xã nộp đề nghị thẩm tra, xét công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới.

a. Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã đề nghị thẩm tra, xét công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới (bản chính - ban hành kèm theo Mẫu số 2.1 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014);

- Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã (bản chính - ban hành kèm theo Mẫu số 3.1 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014);

- Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các tổ chức, đoàn thể xã và nhân dân trong xã về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã (bản chính - ban hành kèm theo Mẫu số 4.1 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014);

- Biên bản cuộc họp đề nghị xét công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới (bản chính - ban hành kèm theo Mẫu số 5.1 tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014).

b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp huyện nộp đề nghị thẩm định, xét công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới.

a. Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị thẩm định, xét công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới (bản chính - ban hành kèm theo Mẫu số 2.2 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014);

- Báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả đạt từng tiêu chí nông thôn mới cho từng xã (bản chính - ban hành kèm theo Mẫu số 6.1 tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014);

- Báo cáo tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn huyện tham gia vào kết quả thẩm tra mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới cho từng xã (bản chính - ban hành kèm theo Mẫu số 7.1 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014);

- Biên bản cuộc họp đề nghị xét công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới (bản chính - ban hành kèm theo Mẫu số 5.2 tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014).

(Kèm theo hồ sơ Ủy ban nhân dân xã nộp để thẩm tra)

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn mười lăm (15) ngày
Đối tượng thực hiện: Ủy ban nhân dân xã và Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kết quả: Quyết định công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Lệ phí: Không.
Tên mẫu đơn tờ khai:

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị thẩm định, xét công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới (bản chính - ban hành kèm theo Mẫu số 2.2 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014);

- Báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả đạt từng tiêu chí nông thôn mới cho từng xã (bản chính - ban hành kèm theo Mẫu số 6.1 tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014);

- Báo cáo tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn huyện tham gia vào kết quả thẩm tra mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới cho từng xã (bản chính - ban hành kèm theo Mẫu số 7.1 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014);

- Biên bản cuộc họp đề nghị xét công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới (bản chính - ban hành kèm theo Mẫu số 5.2 tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014).

Cơ sở pháp lý:

Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung, sửa đổi một số tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới;

Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 5566/QĐ-BNN-VPĐP ngày 25/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện::

Không.

Powered by Sigsiu.NET

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction