Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn (áp dụng cho phê duyệt lần đầu và điều chỉnh, bổ sung, kéo dài thời gian thực hiện Dự án hoặc Phương án c

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Sau khi được chấp thuận chủ trương, doanh nghiệp hoặc tổ chức đại diện của nông dân xây dựng Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổ chức thẩm định.

Bước 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ theo đường bưu điện hoặc ngay trong ngày nếu nhận hồ sơ trực tiếp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra mức độ đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu đơn vị nộp hồ sơ hoàn thiện đầy đủ nếu hồ sơ còn thiếu.

Bước 3. Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn.

Trường hợp Dự án hoặc Phương án không được phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho doanh nghiệp hoặc tổ chức đại diện của nông dân.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ:

           a. Thành phần hồ sơ:  

- Đơn đề nghị phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn (Phụ lục IV, ban hành kèm theo Thông tư 15 /2014/TT-BNNPNT).

- Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn (theo mẫu quy định tại Phụ lục III, Thông tư 15/2014/TT-BNNPNT).

- Giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh có điều kiện (bản chứng thực).

- Thông tin về năng lực tiêu thụ nông sản của doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân được tính bằng sản lượng nông sản tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu trung bình 3 năm gần nhất; hoặc năng lực bảo quản và chế biến tính theo công suất kho, xưởng và máy móc thiết bị phục vụ chế biến hiện có của doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân. Các thông tin này do doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin.

b. Số lượng hồ sơ: 07bộ.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kết quả: Quyết định phê duyệt, hoặc văn bản thông báo của Sở Nông nghiệp và PTNT về lý do không được p.duyệt. Cây hàng năm: 5 năm; lâu năm: 7năm
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn tờ khai:

- Mẫu đơn đề nghị phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn (Phụ lục IV của Thông tư 15/2014/TT-BNNPNT).

 - Mẫu Đề cương Dự án (phương án) cánh đồng lớn (Phụ lục III, Thông tư 15/2014/TT-BNNPNT).

Cơ sở pháp lý:

- Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.

- Thông tư 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.

- Quyết định số 3656/QĐ-BNN-KTHT ngày 06/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện::

Thời gian thực hiện dự án hoặc phương án cánh đồng lớn phải đảm bảo theo lộ trình thực hiện đối với cây hàng năm là 5 năm, đối với cây lâu dài là 7 năm.

          Việc phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

          1. Tiêu chí bắt buộc

          a) Phù hợp với quy hoạch của địa phương về: Phát triển kinh tế - xã hội; sử dụng đất; tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp; nông thôn mới và các quy hoạch khác.

          b) Áp dụng đồng bộ quy trình, sản xuất được thống nhất giữa các bên tham gia liên kết, phù hợp với loại cây trồng và đảm bảo phát triển bền vững.

          c) Có ít nhất một trong các hình thức liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng sau đây:

          - Liên kết giữa doanh nghiệp tiêu thụ - doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào với tổ chức đại diện của nông dân hoặc nông dân;

          - Liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với nông dân;

          - Liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với tổ chức đại diện của nông dân;

          - Liên kết sản xuất giữa tổ chức đại diện của nông dân với nông dân.

          (Mẫu hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản theo phụ lục 1)

          d) Quy mô diện tích của cánh đồng lớn:

          - Cây lương thực có hạt (ngô, lúa): 20 ha;

          - Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi, chanh, ...): 20 ha;

          - Cây ăn quả khác: 15 ha;

          - Cây mía, cây công nghiệp dài ngày: 20 ha;

          - Cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày: 10 ha;

          - Cây rau ăn quả, ăn củ (dưa, bí, khoai tây ...): 10 ha;

          - Cây rau ăn lá, rau gia vị : 05 ha.

          Trong trường hợp cánh đồng lớn sản xuất tổng hợp nhiều loại rau (ăn lá, ăn quả, ăn củ, gia vị) thì được áp dụng qui mô thối thiểu 05ha.

          2. Tiêu chí khuyến khích

          a) Có hạ tầng kinh tế như hệ thống giao thông nội đồng, thủy lợi, điện và những công trình phục vụ sản xuất khác đáp ứng yêu cầu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và từng bước cải thiện theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung.

          b) Quy mô lớn tập trung và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ; công nghệ tiên tiến (sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, VietGAP, Global GAP...) và có cơ sở thu mua, bảo quản, chế biến nông sản gần nơi sản xuất.

           c) Các tiêu chí khác do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nếu thấy cần thiết.

Powered by Sigsiu.NET

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction