Gia hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ, khôi phục và thu hồi giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình Thủy lợi

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp Luật;

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa - Sở Nông nghiệp và  Phát triển nông thôn;

+ Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.

+ Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ,

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi hồ sơ đến Chi cục Thủy lợi &PCLB xử lý.

- Bước 4: Cơ quan xử lý

+ Phòng KH-KT-TH Chi cục Thủy lợi & PCLB tiếp nhận hồ sơ và giải quyết đối với hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình hồ chứa nước, đập;

+ Hạt quản lý đê tiếp nhận hồ sơ và giải quyết với hoạt động trong phạm vi hành lang đê; xin ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết thuộc Chi cục Thủy lợi & PCLB có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân xin cấp phép hướng dẫn để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

- Bước 5: Sau khi thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường nếu đủ điều kiên cấp phép thì trình UBND tỉnh cấp phép.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan
Thành phần hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Theo mẫu (Phụ lục II) Thông tư số  21 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Bản sao giấy phép đó được cấp;

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc dự án đầu tư bổ sung, phương án đảm bảo cho công trỡnh đó được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép);

- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đó được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu cú);

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo Vệ công trình thủy lợi.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao).

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền phân cấp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thủy lợi & PCLB - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

d) Cơ quan phối hợp: Phòng QLXDCT của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kết quả: Giấy phép
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn tờ khai:

 

Theo mẫu(Phụ lục II)Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cơ sở pháp lý:

- Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- Quyết định số 55/2004/QĐ - BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nụng nghiệp và PTNT ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình Thủy lợi;

- Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nụng nghiệp và PTNT ban hành quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi;

- Quyết định số 62/2007/QĐ - BNN ngày 28/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nụng nghiệp và PTNT về việc quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi ban hành theo quyết định Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Luật đê điều số 79/2006/QH11 ngày29 thỏng 11 năm 2006;

- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.

Powered by Sigsiu.NET

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
chi cuc-quan ly chat luong nlts
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction