cms 1359783090Kính gửi: Ủy Ban nhân dân các huyện/ thành phố; phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện; phòng Kinh tế thành phố Hòa Bình.Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn gửi Quý các cơ quan Văn bản số 1112/BCĐ ngày 21/10/2014 về việc thực hiện cập nhật theo Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá về nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014. Nội dung như sau:

1. Văn bản số 1112/BCĐ

2. Hướng dẫn

3. Biểu mẫu: