Ngày 29/9/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kết luận số 40-KL/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 07/6/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện và những hạn chế sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, để tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới trong những năm tiếp theo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, như sau:

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 02; giảm chỉ tiêu tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 đạt 50% trong mục tiêu chung của Nghị quyết số 02 để đảm bảo theo Nghị quyết Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 có trên 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuyên truyền, vận động, phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo sự quan tâm của toàn xã hội và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nông thôn; nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Tổ chức, thi đua thực hiện phong trào “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “ Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”.

Có cơ chế đặc thù hỗ trợ xây dựng nông thôn mới ở các xã vùng cao, vùng sâu, đặc biệt là các xã khó khăn xuất phát điểm thấp; rà soát, bổ sung cơ chế lồng ghép các nguồn vốn để hỗ trợ nhân dân thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới tại các địa phương; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp.

Đẩy mạnh thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới: Xây dựng hoàn thiện các hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể về nông thôn mới cho phù hợp với điều kiện của tỉnh. Các xã đã đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tiếp tục xây dựng kế hoạch hoàn thiện nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới bền vững. Đối với huyện chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới tập trung chỉ đạo các xã điểm, làm cơ sở rút kinh nghiệm chỉ đạo trên diện rộng tại địa phương. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới phù hợp với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và quy hoạch ngành, lĩnh vực sản phẩm được cấp thẩm quyền phê duyệt. Huy động, lồng ghép các nguồn lực nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu; áp dụng rộng rãi cơ chế hỗ trợ vật tư để dân tự làm các công trình không yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Xây dựng các mô hình phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. Tổ chức chỉ đạo xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác, các hình thức liên kết, hợp tác sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ, đảm bảo phát triển sản xuất hiệu quả, bền vững đem lại thu nhập cao, ổn định cho người sản xuất. Hướng dẫn, hỗ trợ các nội dung về phát triển văn hóa xã hội, môi trường, đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn. Tích cực hỗ trợ các xã đạt chuẩn về giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao. Xây dựng các các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng; hướng dẫn xây dựng và thực thi hương ước, nếp sống văn minh, phát huy các truyền thống văn hóa tốt đẹp, tình làng nghĩa xóm; thường xuyên tổ chức cho người dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự, bài trừ tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường, xây dựng xóm làng xanh, sạch, đẹp.

Xây dựng nông thôn mới phải căn cứ vào khả năng nguồn vốn của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, các nguồn huy động và khả năng đóng góp của doanh nghiệp, người dân để xác định lộ trình xây dựng nông thôn mới phù hợp, không nóng vội chạy theo thành tích.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện chương trình;kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ có năng lực tham gia Ban Chỉ đạo và bộ phân giúp việc; rà soát quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; có kế hoạch hoạt động, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở các xã.

Mặt trận tổ quốc và các tổ chức Đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Mỗi đoàn thể đảm nhận một số tiêu chí hoặc chỉ tiêu phù hợp với tôn chỉ, mục đích để vận động hội viên thực hiện có kết quả cụ thể.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tổ chức phong trào thi đua phấn đấu đạt tiêu chí và mục tiêu của ngành và đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên nắm bắt, phát hiện những cách làm hay, mô hình tốt để phổ biến ra diện rộng, khen thưởng thỏa đáng, kịp thời các đơn vị, địa phương làm tốt, các tổ chức và cá nhân có nhiều đóng góp cho Chương trình.

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hằng năm, xác định phương hướng nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm sau; xếp loại và công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới và công tác thi đua khen thưởng. Tổ chức tổng kết Chương trình giai đoạn 2016 - 2020, trong năm 2020./.

CTTĐT

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

 

danhoigiamdocsotraloi 
 22547852 1669333133096944 1027032437 n

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
cong-trinh-thuy-loi jpg
nn
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction