Xây dựng nông thôn mới

Trong giai đoạn 2011-2014, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đạt trên 7.000 tỉ đồng.

Trong đó ngân sách T.Ư hỗ trợ trên 225 tỉ đồng (gồm vốn trái phiếu Chính phủ 122 tỉ đồng, vốn sự nghiệp phát triển 71, 4 tỉ đồng, vốn đầu tư phát triển 32, 4 tỉ đồng); ngân sách tỉnh đầu tư cho các xã trên 317 tỉ đồng, ngân sách huyện, xã 126, 5 tỉ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án cho các xã trên 3.100 tỉ đồng; vốn huy động từ các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế trên 350 tỉ đồng; vốn tín dụng trên 1.300 tỉ đồng; vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư gần 1.500 tỉ đồng và vốn huy động khác trên 42 tỉ đồng. Các nguồn vốn đều được phân bổ và hướng dẫn hợp lý cho các xã thực hiện theo các tiêu chí NTM./.

(Nguồn: HBĐT)    

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Thành Tâm Minh