Giới thiệu chung

THÔNG TIN GIAO DỊCH LÃNH ĐẠO CƠ QUAN/ĐƠN VỊ THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÒA BÌNH

Tải Danh sách Tại đây

I. Các Chi cục:

1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: (Tải Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức) Tại đây

1.1. Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình Tải Tại đây.

1.2. Quy định chức năng nhiệm vụ phòng nghiệp vụ chuyên môn thuộc chi cục bảo vệ thực vật Tải Tại đây.

1.3. Quy đinh chức năng nhiệm vụ trạm kiểm dịch nội địa thuộc chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Tải Tại đây.

1.4. Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Tải Tại đây.

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y: (Tải Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức) Tại đây

2.1. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trạm kiểm dịch, chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tải Tại đây.

2.2. Quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng Chăn nuôi - Thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tải Tại đây.

2.3. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú  Tải Tại đây.

3. Chi cục Kiểm lâm: (Tải Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức) Tại đây

4. Chi cục Thủy sản: (Tải Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức) Tại đây

4.1. Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình Tải Tại đây.

4.2. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trạm thủy sản vùng hồ Sông Đà thuộc Chi cục Thuỷ sản Tải Tại đây.

4.3. Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Kỹ thuật thuộc Chi cục Thuỷ sản Tải Tại đây.

4.4. Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Chi cục Thuỷ sản Tải Tại đây.

5. Chi cục Thủy lợi: (Tải Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức) Tại đây

5.1. Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình Tải Tại đây.

5.2. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Hạt Quản lý đê trực thuộc Chi cục Thủy lợi Tải Tại đây.

5.3. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý công trình Thủy lợi, nước sạch nông thôn và Phòng chống thiên tai thuộc Chi cục Thủy lợi Tải Tại đây.

5.4. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Chi cục Thủy lợi Tải Tại đây.

6. Chi cục Phát triển nông thôn: (Tải Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức) Tại đây

6.1. Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình Tải Tại đây.

7. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản: (Tải Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức) Tại đây

7.1. Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình Tải Tại đây.

II. Các đơn vị sự nghiệp:

1. Trung tâm Khuyến nông: (Tải Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức) Tại đây

Kiện toàn cơ cấu tổ chức Trung tâm Khuyến nông Tại đây.

1.1. Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Thông tin - Tuyên truyền thuộc Trung tâm Khuyến nông Tải Tại đây.

1.2. Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Thông tin - Tuyên truyền thuộc Trung tâm Khuyến nông Tải Tại đây.

1.3. Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Hành chính - tổng hợp thuộc Trung tâm Khuyến nông Tải Tại đây.

2.Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản: (Tải Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức) Tại đây

Kiện toàn cơ cấu tổ chức Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản Tại đây.

2.1. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật - Dịch vụ thuộc Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản Tải Tại đây.

2.2. Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Tổng hợp thuộc Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản Tải Tại đây.

3. Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: (Tải Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức) Tại đây

* Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình Tại đây.

3.1. Quy định chức năng nhiệm vụ của phòng kỹ thuật tổng hợp thuộc trung tâm nước sạch và VSMTNT Tải Tại đây.

3.2. Quy định chức năng nhiệm vụ của phòng quản lý thi công và xây lắp thuộc trung tâm nước sạch và VSMTNT Tải Tại đây.

4. Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Đà: (Tải Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức) Tại đây

4.1. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trạm quản lý bảo vệ rừng Mai Châu thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Đà Tải Tại đây.

4.2. Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Đà Tải Tại đây.

4.3. Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Kỹ thuật thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Đà Tải Tại đây.

4.4. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trạm quản lý bảo vệ rừng Bình Thanh thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Đà Tải Tại đây.

4.5. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trạm quản lý bảo vệ rừng Đà Bắc thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Đà Tải Tại đây.

5. Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Ban Quản lý dự án Xây dựng và Tu bổ các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình Tải Tại đây.

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Super User