Bản tin Nông thôn mới số 01               Bản tin Nông thôn mới số 02
                 
so1               so2

I. TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH


Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

 Địa chỉ: Số 6, đường An Dương Vương, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

 Số điện thoại: 02183 896212;

 Fax: 02183 852491

 Địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn hoặc Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp tại địa chỉ: https://doanhnghiep.chinhphu.vn

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

II. Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoà Bình

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG Điện thoại:  

1. Máy bàn:  02183.856.766

- Tên cơ quan tiếp nhận: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình
- Địa chỉ liên hệ: Tổ 8 Phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
- Số điện thoại:   02183. 852.003 
- Địa chỉ Hòm thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

THÔNG TIN GIAO DỊCH LÃNH ĐẠO CƠ QUAN/ĐƠN VỊ THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÒA BÌNH

Tải Danh sách Tại đây

I. Các Chi cục:

1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: (Tải Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức) Tại đây

1.1. Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình Tải Tại đây.

1.2. Quy định chức năng nhiệm vụ phòng nghiệp vụ chuyên môn thuộc chi cục bảo vệ thực vật Tải Tại đây.

1.3. Quy đinh chức năng nhiệm vụ trạm kiểm dịch nội địa thuộc chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Tải Tại đây.

1.4. Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Tải Tại đây.

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y: (Tải Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức) Tại đây

2.1. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trạm kiểm dịch, chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tải Tại đây.

2.2. Quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng Chăn nuôi - Thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tải Tại đây.

2.3. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú  Tải Tại đây.

3. Chi cục Kiểm lâm: (Tải Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức) Tại đây

4. Chi cục Thủy sản: (Tải Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức) Tại đây

4.1. Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình Tải Tại đây.

4.2. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trạm thủy sản vùng hồ Sông Đà thuộc Chi cục Thuỷ sản Tải Tại đây.

4.3. Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Kỹ thuật thuộc Chi cục Thuỷ sản Tải Tại đây.

4.4. Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Chi cục Thuỷ sản Tải Tại đây.

5. Chi cục Thủy lợi: (Tải Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức) Tại đây

5.1. Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình Tải Tại đây.

5.2. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Hạt Quản lý đê trực thuộc Chi cục Thủy lợi Tải Tại đây.

5.3. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý công trình Thủy lợi, nước sạch nông thôn và Phòng chống thiên tai thuộc Chi cục Thủy lợi Tải Tại đây.

5.4. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Chi cục Thủy lợi Tải Tại đây.

6. Chi cục Phát triển nông thôn: (Tải Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức) Tại đây

6.1. Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình Tải Tại đây.

7. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản: (Tải Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức) Tại đây

7.1. Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình Tải Tại đây.

II. Các đơn vị sự nghiệp:

1. Trung tâm Khuyến nông: (Tải Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức) Tại đây

Kiện toàn cơ cấu tổ chức Trung tâm Khuyến nông Tại đây.

1.1. Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Thông tin - Tuyên truyền thuộc Trung tâm Khuyến nông Tải Tại đây.

1.2. Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Thông tin - Tuyên truyền thuộc Trung tâm Khuyến nông Tải Tại đây.

1.3. Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Hành chính - tổng hợp thuộc Trung tâm Khuyến nông Tải Tại đây.

2.Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản: (Tải Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức) Tại đây

Kiện toàn cơ cấu tổ chức Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản Tại đây.

2.1. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật - Dịch vụ thuộc Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản Tải Tại đây.

2.2. Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Tổng hợp thuộc Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản Tải Tại đây.

3. Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: (Tải Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức) Tại đây

* Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình Tại đây.

3.1. Quy định chức năng nhiệm vụ của phòng kỹ thuật tổng hợp thuộc trung tâm nước sạch và VSMTNT Tải Tại đây.

3.2. Quy định chức năng nhiệm vụ của phòng quản lý thi công và xây lắp thuộc trung tâm nước sạch và VSMTNT Tải Tại đây.

4. Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Đà: (Tải Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức) Tại đây

4.1. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trạm quản lý bảo vệ rừng Mai Châu thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Đà Tải Tại đây.

4.2. Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Đà Tải Tại đây.

4.3. Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Kỹ thuật thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Đà Tải Tại đây.

4.4. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trạm quản lý bảo vệ rừng Bình Thanh thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Đà Tải Tại đây.

4.5. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trạm quản lý bảo vệ rừng Đà Bắc thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Đà Tải Tại đây.

5. Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Ban Quản lý dự án Xây dựng và Tu bổ các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình Tải Tại đây.

SĐ To Chuc - 2020

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction