Ngày 16/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị số 7705 về việc Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát huy thành tích đã đạt được, với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, ý thức trách nhiệm và bề dầy truyền thống hơn 75 năm xây dựng và phát triển Ngành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XIII, Phong trào thi đua yêu nước trong Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2025 tiếp tục được triển khai thực hiện, tạo nên khí mới, là động lực mạnh mẽ để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành và của cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai phát động phong trào thi đua yêu nước trong cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025). Trong đó tập trung vào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trọng điểm xuyên suốt của Bộ, của ngành như:

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp;

Thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trong đó chú trọng đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả, thúc đẩy tăng gia sản xuất, kết nối cung cầu, liên kết chuỗi, thích ứng trước điều kiện và tác động của đại dịch covid, đảm bảo sự tăng trưởng ngành Nông nghiệp và PTNT ổn định, bền vững.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực; Nâng cao trình độ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đồng bộ, hiện đại.

Tích cực, chủ động thực hiện chuyển đổi số, xây dựng nền nông nghiệp số gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo khí thế động lực mới, để người nông dân là chủ thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Cùng với việc tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên, hàng năm, kết hợp phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với tinh thần đổi mới sáng tạo về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức phong trào, với trọng tâm hướng vào việc góp phần thúc đẩy giải quyết những vấn đề cấp bách, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khắc phục những mặt còn tồn tại, yếu kém để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng lĩnh vực công tác.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, chủ động, sáng tạo trong chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Các cơ quan, đơn vị cần có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm, cả giai đoạn, được thực hiện từ cơ sở theo 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; khen thưởng kịp thời để động viên những tấm gương tốt, những người làm việc hiệu quả, bảo vệ người dám nghĩ dám làm vì sự nghiệp chung, tạo môi trường khuyến khích đổi mới, sáng tạo.

Các cơ quan, đơn vị mở các chuyên trang, chuyên mục trên website của cơ quan, đơn vị mình để giới thiệu, tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, các tập thể và cá nhân đã được khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý để tuyên truyền, nêu gương, nhằm góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction