Để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất nông nghiệp; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ

như: Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 về việc ban hành Tiêu chí quy mô diện tích tối thiểu về cánh đồng lớn trong sản xuất trồng trọt tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 ban hành Quy định một số cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa trong lĩnh vực trồng trọt, giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 2/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa trong lĩnh vực trồng trọt, giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Kế hoạch số 62-2016/KH-UBND, ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh Hòa Bình. Cơ chế hỗ trợ tiêu thụ nông sản hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2015 - 2020 (tại Quyết định 33/2015/QĐ-UBND, ngày 04/11/2015, Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND, ngày 16/12/2016 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015); Kế hoạch dồn điền, đổi thửa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (tại Kế hoạch số 141/KH-UBND, ngày 06/11/2018 của UBND tỉnh Hòa Bình). Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 (tại Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 08/5/2018).

Tổ chức sản xuất theo chuỗi đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh; khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học. Hỗ trợ, đề xuất cấp mã số vùng trồng cho các đối tượng cây trồng chủ lực của tỉnh phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, đến nay toàn tỉnh đã có 06 mã số vùng trồng cho các cây trồng (nhãn, chuối, thanh long) và 07 cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu.

Những giải pháp trên đã góp phần hình thành những vùng sản xuất tập trung, nâng cao thu nhập cho người sản xuất như vùng trồng rau, Lặc lày tại Lương Sơn, Kim Bôi; vùng trồng Bí xanh, bí đỏ tại Yên Thủy, Lạc Sơn, Kim Bôi với thu nhập bình quân trên 120 triệu đồng/ha/vụ; vùng trồng thanh long ruột đỏ tại Lạc Thủy với thu nhập trên 350 triệu đồng/ha/năm.

Theo Quy định tại điểm h, khoản 1, điều 64 Luật đất đai số 45/2013/QH13, ngày 29/11/2013: Việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai:  Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liền; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liền. Để hạn chế tình trạng bỏ ruộng không sản xuất, nâng cao đời sống người dân trong sản xuất nông nghiệp hiện nay cần có sự vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ của các cấp, các ngành; trong đó các giải pháp về dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất phải được triển khai thực hiện một cách đồng bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các tầng lớp nhân dân, vận động nhân dân tích cực sản xuất, không để đất ruộng bỏ hoang; bên cạnh đó cần ban hành các cơ chế, chính sách kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản cần được quan tâm thực hiện./.

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction