Thực hiện Kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh tỉnh đặt ra mục tiêu: Năm 2022, thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh tăng 3 bậc, thuộc nhóm điều hành khá; các chỉ số thành phần PCI đều được cải thiện tăng điểm số và thứ hạng tăng tối thiểu 3 bậc so với năm 2021.

Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được đưa ra nhằm thực hiện đạt mục tiêu. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường trách nhiệm, tính chủ động của các sở, ngành được phân công làm đầu mối theo dõi việc cải thiện các chỉ số thành phần PCI; cơ quan được phân công chủ trì, chịu trách nhiệm đối với những chỉ tiêu nhỏ của chỉ số thành phần PCI...

Người đứng đầu các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở phải chịu trách nhiệm trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị mình. Năng động, gương mẫu thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, nói đi đôi với làm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới; chịu trách nhiệm nếu cán bộ thuộc quyền quản lý gây khó khăn phiền hà, nhũng nhiễu, ảnh hưởng xấu đến MTĐTKD, gây mất niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Để nâng cao trách nhiệm, thực hiện một số nhiệm vụ đối với những chỉ tiêu nhỏ của chỉ số thành phần PCI góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Huy Nhuận đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành Xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Xây dựng hình ảnh chính quyền năng động, thân thiện, góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; chuyển tư duy từ "cho phép”, "cấp phép” sang tư duy "phục vụ”... với phương châm " Chuyên nghiệp - hiệu quả - hài lòng". Cụ thể: Thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính không được quy định thêm bất kỳ nội dung nào khác về thủ tục hành chính ngoài những quy định đã được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng dịch vụ công tỉnh. Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tập trung nguồn lực nâng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; 100% hồ sơ tiếp nhận được cập nhật vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; ngoài việc trả kết quả giải quyết TTHC theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, phải đồng thời trả kết quả giải quyết TTHC bản điện tử cho tổ chức, cá nhân tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Thực hiện đưa các Quy hoạch của ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt lên Trang Thông tin điện tử của Sở, đặc biệt là Bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017 - 2025, định hướng năm 2030 tỉnh Hòa Bình. Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa có tài khoản trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC gửi bản sao điện tử đã được ký số cho tổ chức, cá nhân qua địa chỉ thư điện tử do tổ chức, cá nhân cung cấp. Số hóa kết quả giải quyết TTHC theo Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 12/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực, thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2025. Rà soát, tạo lập tài khoản giao dịch điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh để thực hiện quy trình giải quyết TTHC, tiếp nhận, trả lời câu hỏi, phản ánh, kiến nghị và các hoạt động khác theo quy định; Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hướng dẫn, hỗ trợ cá nhân, tổ chức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh khi có nhu cầu./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction