Trong những năm qua tỉnh Hòa Bình đã huy động tổng hợp các nguồn lực từ ngân sách địa phương, các nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và nguồn lực của nhân dân để thực hiện các chính sách, đầu tư xây dựng các công trình, góp phần đảm bảo vệ sinh, nâng cao sức khỏe cho người dân. Các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã huy động nhiều nguồn kinh phí khác nhau để xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân khu vực nông thôn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa đã phát huy hiệu quả tích cực, đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân.

Đến nay, toàn tỉnh Hòa Bình hiện có 300 công trình cấp nước tập trung nông thôn đưa vào quản lý, vận hành và khai thác. Việc quản lý, sử dụng các công trình luôn phát huy được hiệu quả, nhiều hộ nghèo, gia đình khó khăn, được hỗ trợ thụ hưởng Chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn nên nhận thức của người dân vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc ít người về sử dụng nước hợp vệ sinh, thực hiện vệ sinh và bảo vệ môi trường, tập quán chăm sóc sức khỏe được cải thiện và ngày một nâng lên. Tính đến hết năm 2021, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh là 95,38% vượt 0,08% so với mục tiêu đề ra trong năm 2021.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay sau một thời gian đưa vào vận hành, một số công trình không còn hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả, trong đó, một số công trình hư hỏng không được sửa chữa, sau đó bỏ hoang khiến người dân không có nước sạch để dùng, gây lãng phí nguồn vốn. Việc giám sát, kiểm soát chất lượng nước đối với các công trình cấp nước tập trung nông thôn chưa được định kỳ kiểm tra do thiếu kinh phí, phương pháp tiếp cận mang tính thụ động, nhiều cán bộ vận hành chưa biết các tiêu chuẩn của chất lượng nước và sự tuân thủ tiêu chí chất lượng nước làm cho việc đánh giá chất lượng nước sinh hoạt chưa được bảo đảm. Số lượng các công trình cấp nước tập trung chưa nhiều, thiếu đồng bộ, nhiều công trình đang áp dụng hình thức xử lý nước lạc hậu dẫn đến kết quả nước sau xử lý không đạt được các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn, công tác quản lý vận hành sau đầu tư còn nhiều bất cập, hầu hết các công trình cấp nước tập trung nông thôn sau khi thi công xong chủ yếu bàn giao lại cho Ủy ban nhân dân xã tự quản lý, khai thác và sử dụng, đa số các địa phương chưa thành lập được Tổ quản lý vận hành, chưa xây dựng quy chế quản lý và chưa có phương án thu tiền sử dụng nước, do vậy các công trình chưa thường xuyên được bảo dưỡng định kỳ do đó công trình nhanh bị xuống cấp, chất lượng nước chưa đảm bảo.

Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong năm 2022 về tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh là 95,5% tại Nghị quyết số 55/NQ-HDND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển hinh tế - xã hội năm 2022 tỉnh Hòa Bình; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản gửi các địa phương trong tỉnh triển khai một số nội dung:

Phối hợp với đơn vị các chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá chất lượng nước sạch nông thôn, công tác thu thập, cập nhật Bộ chỉ số theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 4826/QĐ-BNN-TCTL ngày 07/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá chất lượng nước sạch nông thôn và tài liệu hướng dẫn.

Bố trí nguồn kính phí để duy tu, sửa chữa các công trình cấp nước tập trung nông thôn để khai thác tối ưu công suất của công trình.

Chỉ đạo các đơn vị, tổ chức, cá nhân triển khai thu tiền sử dụng nước theo đúng giá nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bố trí nguồn kinh phí và xây dựng kế hoạch kiểm tra chất lượng nước sạch đảm bảo đạt quy chuẩn theo quy định tại Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế và cung cấp số liệu về việc kiểm định chất lượng nước về Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn để cập nhật thông tin Bộ chỉ số báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction