Ngày 03/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng cường thực hiện các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 4 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Để tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phục vụ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy cải cách TTHC, cải thiện Chỉ số CCHC của tỉnh, đồng thời góp phần vào phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã: Tổ chức quán triệt, xác định việc khai thác, sử dụng có hiệu quả các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 để phục vụ người dân, doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong CCHC, trong công tác chỉ đạo điều hành của đơn vị, địa phương;

Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hoàn thành chỉ tiêu được giao hàng năm về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4;

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Ưu tiên, bố trí, sắp xếp cán bộ có năng lực, am hiểu công nghệ thông tin vào các vị trí vận hành, quản trị các phần mềm dùng chung của tỉnh; đảm bảo đủ trang thiết bị phục vụ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến;

Đôn đốc, kiểm tra và kiên quyết xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức tham gia giải quyết các TTHC trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử không đúng quy định.

Các cơ quan nhà nước (là đối tượng thực hiện TTHC) khi đề xuất giải quyết TTHC thuộc nhóm mức độ 3, mức độ 4 phải nộp 100% hồ sơ trực tuyến, không nộp hồ sơ trực tiếp.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát danh mục TTHC, lựa chọn những thủ tục phù hợp, đủ điều kiện thực hiện trực tuyến, có tần suất phát sinh nhiều để xây dựng kế hoạch, lộ trình cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4;

Tổng hợp kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các Sở, Ban, Ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp vào báo cáo kinh tế - xã hội hàng tháng;

Tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao về hoàn thiện các tính năng của Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; kết nối, chia sẽ dữ liệu từ các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ, ngành với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ; đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, thông suốt; đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống, không để xảy ra lộ lọt thông tin, dữ liệu.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát danh mục TTHC đủ điều kiện thực hiện trực tuyến để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định;

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Sở Nội vụ: Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra công tác CCHC, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; gắn việc thực hiện chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến vào báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh theo quy định.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã: Hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến đối với các TTHC mức độ 3, mức độ 4 của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; Phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt để thực hiện các dịch vụ công mức độ 4;

Công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân scan hồ sơ TTHC đảm bảo tỷ lệ 100% hồ sơ tiếp nhận được cập nhật trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến người dân, doanh nghiệp biết để được hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến đối với các TTHC mức độ 3, mức độ 4 của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction