Ngày 13/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 735/UBND-KTN nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 1838/CT-BNN-BVTV ngày 28/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu; đồng thời tăng cường hơn nữa hiệu quả của công tác tổ chức sản xuất các vùng nguyên liệu tập trung.

Theo đó, hoạt động hỗ trợ cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói tại tỉnh Hòa Bình, đã được thực hiện từ năm 2019. Đến tháng 4/2022, đã cấp được 14 mã số vùng trồng với diện tích 168,73 ha canh tác cho các loại cây trồng chuối, thanh long, nhãn, bưởi và 10 mã số cơ sở đóng gói. Các vùng trồng thường xuyên được giám sát việc tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật, góp phần tích cực hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, đến nay số lượng, quy mô mã số được cấp vẫn còn rất khiêm tốn; công suất của các cơ sở đóng gói còn nhỏ, dây truyền, thiết bị lạc hậu; nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác chỉ đạo thông tin tuyên truyền, có tư tưởng trông chờ, khoán trắng cho cơ quan chuyên môn thực hiện. Bên cạnh đó, các hợp tác xã, người sản xuất chưa hiểu rõ tầm quan trọng và lợi ích của việc thiết lập và cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cho vùng sản xuất của mình. Những hạn chế này đã cản trở việc mở rộng quy mô vùng trồng được cấp mã số, bỏ lỡ những đơn hàng lớn phục vụ xuất khẩu ..vv.

Để tăng cường công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đối với sản phẩm trồng trọt. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành và địa phương trong tỉnh thực hiện các nội dung:

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Rà soát các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; nâng quy mô diện tích trồng tập trung, thuần loài của những sản phẩm có thế mạnh, có tiềm năng xuất khẩu đạt yêu cầu về diện tích của mã số vùng trồng (tối thiểu 10 ha/mã số đối với cây ăn quả). Áp dụng đồng bộ các yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm ngay tại vùng sản xuất. Hỗ trợ công tác chứng nhận an toàn thực phẩm/GAP cho các vùng trồng tập trung. Định kỳ hàng quý thống kê danh mục các vùng trồng đủ điều kiện để cấp mã số gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, triển khai thực hiện.

Đầu tư, hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện các cơ sở thu mua, tập kết nông sản đáp ứng quy mô công suất; các điều kiện, tiêu chuẩn về trang thiết bị, dụng cụ, nhân lực để được cấp mã số cơ sở đóng gói.

Hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện để cụ thể hóa nhiệm vụ được giao về cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo các đề án đã được phê duyệt (Đề án 03- ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025"; Đề án "Phát triển thị trường xuất khẩu nông sản chủ lực tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030", ban hành kèm theo quyết định số 3034/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Tiếp nhận các mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đã được cấp và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện kiểm tra, giám sát việc duy trì các điều kiện của mã số đã được cấp. Đặc biệt chú ý giám sát việc sử dụng mã số trong các lô hàng xuất khẩu, tránh tình trạng sử dụng lẫn lộn, trà trộn mã số làm ảnh hưởng đến việc xuất khẩu hàng hóa.

Thường kỳ gửi báo cáo 6 tháng (trước ngày 15/6), báo cáo năm (trước ngày 15/12) về công tác giám sát, quản lý các mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói trên địa bàn về cơ quan đầu mối của tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Là đơn vị đầu mối, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thiết lập và đảm bảo các điều kiện kỹ thuật cần thiết đối với các vùng trồng, cơ sở đóng gói tại địa phương; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin để quản lý vùng trồng và cơ sở đóng gói, xây dựng cơ sở dữ liệu đảm bảo truy xuất nguồn gốc nhanh chóng, hiệu quả.

Thông tin rộng rãi về yêu cầu kỹ thuật của mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; trình tự, thủ tục thẩm định, cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đến các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất biết áp dụng. Chủ trì tổ chức thực hiện việc thiết lập và giám sát mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hàng năm xây dựng, đề xuất kinh phí thực hiện công tác hỗ trợ cấp và quản lý, giám sát mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, hỗ trợ hoàn thiện cơ sở đóng gói đảm bảo theo tiêu chuẩn của Cục bảo vệ thực vật và các nước nhập khẩu; chú trọng công tác tập huấn tuyên truyền về thiết lập và giám sát mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói; hướng dẫn nông dân về quy trình canh tác theo hướng sử dụng vật tư đầu vào tiết kiệm, an toàn hiệu quả, thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật và chất thải nhựa trong sản xuất trồng trọt theo đúng quy định.

Đề xuất xây dựng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển các vùng trồng và cơ sở đóng gói theo quy mô sản xuất hàng hóa phục vụ tiêu thụ nông sản trong nước và xuất khẩu.

Bố trí đủ nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ quản lý về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Đồng thời tăng cường chỉ đạo kiểm tra việc quản lý, sử dụng mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với các Sở/Ngành liên quan, nghiên cứu, rà soát, bổ sung các cơ chế chính sách về thương mại một cách linh hoạt, hiệu quả, tạo thuận lợi thúc đẩy tiêu thụ nông sản chủ lực và lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút các doanh nghiệp ký kết hợp đồng thu mua nông sản tại các vùng trồng được cấp mã số, tạo thuận lợi cho tiêu thụ nông sản trong nước và xuất khẩu.

Thường xuyên cập nhật về tình hình xuất khẩu nông sản, thông tin về những thuận lợi khó khăn, vướng mắc trong quá trình xuất khẩu, báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh để có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiêu thụ và xuất khẩu nông sản.

Sở Tài chính: Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, các chương trình, dự án theo quy định của pháp luật, hướng dẫn việc lồng ghép các nguồn vốn đảm bảo thực hiện hiệu quả việc thực hiện công tác cấp và quản lý, giám sát mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Hỗ trợ, nâng cao năng lực và hoạt động hiệu quả cho các Hợp tác xã; Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tư vấn cho các Hợp tác xã phát triển sản xuất gắn với vùng trồng đáp ứng các yêu cầu về cấp mã số.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình: Phối hợp tốt với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động liên quan đến việc cấp, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction