Sau bốn năm triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 7/6/2011 của Tỉnh uỷ về Xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020, các nội dung của Nghị quyết đã nhanh chóng đi vào cuộc sống , tác động mạnh mẽ đến người dân và đạt được nhiều kết quả.

Từ năm 2011, hệ thống tổ chức quản lý, vận hành chương trình xây dựng nông thôn mới từ tỉnh đến cơ sở đã hoàn thành. Công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần chuyển biến nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền. Người dân tích cực vào cuộc. Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới phát huy tác dụng. Chương trình đã thực sự mang lại những thay đổi, hiệu quả và lợi ích cho người dân. Các sở, ngành và các đoàn thể của tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp, Nghị quyết liên tịch về phối hợp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Đến nay, trong công tác lập quy hoạch NTM, 100% các xã đã phê duyệt xong quy hoạch chung. Trên 84% số xã phê duyệt quy hoạch chi tiết. Việc triển khai thực hiện cắm mốc theo quy hoạch bước đầu thực hiện khá tốt và từng bước rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được tập trung chỉ đạo và thực hiện khá hiệu quả. Nhiều mô hình tổ chức sản xuất kinh tế tập thể xuất hiện. Kinh tế trang trại HTX làm ăn có hiệu quả. Nhận thức của người dân vùng nông thôn về vai trò chủ thể được nâng cao. Tinh thần và đời sống vật chất của người dân được nâng lên rõ nét. Kết cầu hạ tầng khu vực nông thôn từng bước được đầu tư nâng cấp. Hệ thống trường học, trạm y tế, văn hoá ngày càng khang trang đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn. Hệ thống đường giao thông nông thôn ngày càng được hoàn thiện đã tạo điều kiện cho người dân đi lại, vận chuyển, lưu thông hàng hoá, phát triển sản xuất ngày càng thuận lợi. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể.

Hệ thống chính trị cơ sở, an ninh trật tự được giữ vững. Môi trường sinh thái khu vực nông thông được quan tâm bảo vệ và cải thiện góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Số lượng, chất lượng chỉ tiêu về xây dựng nôn thôn mới ngày càng được nâng lên. Đến hết năm 2015, bình quân các xã đạt 11,58 tiêu chí/xã. Số xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên là 70 xã. 29 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí (chiếm 15%); 85 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 36 xã đạt từ 5-9 tiêu chí và không có xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai Nghị quyết trong thời gian qua còn tồn tại những hạn chế như tiến độ triển nhìn chung còn chậm so với mục tiêu. Việc quan tâm chỉ đạo của một số địa phương ở một số nơi chưa được thường xuyên, sâu sát; bộ máy giúp việc chưa đủ mạnh. Quy mô sản xuất đa phần còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa gắn được sản xuất với chế biến và tiêu thụ. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh có giảm nhưng vẫn còn cao. Nguồn lực Trung ương huy động và nguồn lực xã hội cho chương trình còn thấp nhiều so với yêu cầu thực tế.

Để tiếp tục những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời  nhìn nhận một cách khách quan, có hướng khắc phục những hạn chế thì trong thời gian tới, các cấp ngành địa phương cần quán triệt sâu sắc và cụ thể hoá, tổ chức thực hiện đồng bộ quyết liệt hơn nữa nội dung quan điểm, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh uỷ đề ra. Thường xuyên kiện toàn tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cấp, phân công công việc cụ thể. Trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn trong tổ chức, quản lý chương trình cho các cán bộ tham gia xây dựng nông thôn mới các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhằm chuyển biến nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân khi tham gia chương trình. Xác định rõ vai trò trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia: nhân dân là chủ thể, nhân dân làm là chính; đề cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ Đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu. Trong thực hiện phải tiến hành công khai, dân chủ, có sự bàn bạc, thống nhất của nhân dân, do nhân dân trực tiếp làm và giám sát. Thực hiện công tác quản lý quy hoạch, lập kế hoạch, xây dựng các đề án cụ thể chi tiết đến cấp xã để đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong định hướng phát triển chung của cấp xã, huyện. Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất giúp tăng năng suất chất lượng sản phẩm và thu nhập cho người dân. Xây dựng các chương trình, dự án, nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả và phát triển thương hiệu các sản phẩm nông sản là thế mạnh của địa phương để mở rộng diện tích sản xuất. Phát triển các mô hình sản xuất, liên kết sản xuất, chế biến, bao tiêu sản phẩm. Bảo tồn và phát triển các làng nghề, nghành nghề nông thôn.

Để huy động tốt nguồn lực và xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, cần xác định rõ cơ chế huy động vốn của các thành phần tham gia, cách thức triển khai. Từ đó, thuyết phục tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện chương trình. Đối với các tiêu chí khó đạt như: giao thông, thuỷ lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hoá… cần tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ, lồng ghép từ các chương trình thực hiện trên địa bàn. Đối với các công trình đơn giản, áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đã ban hành và chủ động giao cho cộng đồng dân cư, vừa góp phần xây dựng quê hương, vừa nâng cao thu nhập, tạo việc làm, nâng cao trình độ quản lý, tạo sự hứng khởi và đồng thuận trong việc thực hiện, tăng cường công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư từ chương trình đúng mục đích. Phấn đấu đến năm 2020, số xã cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới đạt 40%./.

Nguồn: CTTĐT

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction