Ngày 04/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 353/UBND-NNTN về tăng cường công tác bảo vệ rừng; ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chương trình, mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan và UBND cấp huyện tổ chức thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm các cấp, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các địa phương, chủ rừng thực hiện nghiêm các biện pháp PCCCR; Tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có cháy rừng quy mô lớn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, chủ rừng có hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ rừng, PCCCR; thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo của ngành để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng; cập nhật, báo cáo kịp thời mọi diễn biến tình hình cháy rừng, phá rừng lên cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình, mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:Triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật có hiệu quả; tiếp tục quán triệt các tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW. Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 14-CT/TU ngày 30/8/2017 của Tỉnh ủy Hòa Bình; Chỉ đạo Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững các cấp phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể và đôn đốc phòng cháy, chữa cháy rừng theo địa bàn được phân công; Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cấp xã duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng trong cộng đồng dân cư; Chỉ đạo các lực lượng Công an, Quân sự, Kiểm lâm huyện tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp ba lực lượng trong hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng …

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phối hợp với lực lượng Kiểm lâm thực hiện tốt Quy chế số 639/QCPH-BCHQST-SNN&PTNT-CAT ngày 15/11/2016 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Công an tỉnh trong hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương các cấp; có phương án đảm bảo lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng, ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng.

Các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng, phát triển rừng và PCCCR; thông tin kịp thời về diễn biến của thời tiết làm cơ sở dự báo cấp cháy rừng cho từng địa phương trong tỉnh; thực hiện thông tin cấp dự báo cháy rừng trong các tháng mùa khô nóng, đưa tin, bài về bảo vệ rừng, PCCCR trên Đài Phát thanh và Truyền hình; kịp thời nêu gương những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng và PCCCR theo quy định./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction