Ngày 16/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Công văn số 967/UBND-KTN về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, gửi các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Theo đó, trong thời gian qua công tác quản lý bảo vệ rừng đã được các cấp, ngành, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để tổ chức thực hiện; tình trạng vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp đã thuyên giảm đáng kể, rừng được bảo vệ tốt, không còn các tụ điểm về phá rừng, khai thác rừng trái phép, đặc biệt cho mục đích thương mại. Tuy nhiên, tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản riêng lẻ, lấn chiếm rừng làm nương rãy, sử dụng rừng, đất rừng không đúng mục đích vẫn còn tồn tại ở một vài nơi.

Để tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn hiệu quả và xử lý kịp thời tình trạng phá rừng, lấn chiến đất rừng trái pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và địa phương chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Quản lý chặt chẽ diện tích rừng, đất rừng theo đúng quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; tích hợp đầy đủ thông tin về rừng, đất rừng trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, để quản lý, bảo vệ chặt chẽ, hiệu quả đối với diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tránh tình trạng lợi dụng việc chuyển mục đích sử dụng rừng để phá rừng trái pháp luật.

Chỉ đạo, kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng và xử lý nghiêm các trường hợp san ủi đồi núi để phân lô, bán nền, xây dựng trên đất rừng trái quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các chủ rừng tăng cường biện pháp quản lý bảo vệ rừng; chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm huyện tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá toàn bộ diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn, nhất là tại các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại rừng.

Quán triệt thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động số 14-CT/TU ngày 30/8/2017 của Tỉnh ủy, về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương khóa XII, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh, về thực hiện Chương trình hành động số 14-CT/TU ngày 30/8/2017 của Tỉnh ủy Hòa Bình; Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh, về việc ban hành Quy định về phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ án về phá rừng, lấn chiếm đất rừng trên địa bàn nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Xử lý trách nhiệm của chủ rừng và các tổ chức, cá nhân có liên quan khi để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn quản lý nhưng không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Rà soát những diện tích rừng chưa có chủ quản lý, triển khai công tác giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất, đặc biệt là diện tích rừng do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Kiên quyết thu hồi rừng đối với các chủ rừng không thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ rừng, để xảy ra mất rừng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tiếp tục tham mưu trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao đời sống, thu nhập người làm nghề rừng; huy động các nguồn lực hợp pháp để đầu tư phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, tiêu thụ nông, lâm sản nhằm giảm áp lực lên rừng.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm tổ chức rà soát, đánh giá toàn bộ diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại rừng.

Tổ chức quản lý chặt chẽ diện tích rừng, đất rừng theo đúng quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với đơn vị tư vấn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, hoàn thiện Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đồng bộ với Quy hoạch sử dụng đất và Quy hoạch tỉnh.

Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tránh tình trạng lợi dụng việc chuyển mục đích sử dụng rừng để phá rừng trái pháp luật. Phối hợp với cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng có quy mô lớn, phức tạp.

Đẩy mạnh chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ mới, hiện đại trong quản lý, bảo vệ rừng, đảm bảo phát hiện sớm nguy cơ mất rừng, cháy rừng.

Các Sở, ban, ngành liên quan

Sở Nội vụ Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung nguồn lực, nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tiễn địa phương, trong đó tập trung ưu tiên bố trí đủ lực lượng cho Kiểm lâm địa bàn cấp xã, Kiểm lâm cơ động bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Sở Tài nguyên và Môi trường Tích hợp đầy đủ thông tin về rừng, đất rừng trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, chuyển mục đích sử dụng đất rừng trái quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Chỉ đạo hỗ trợ các huyện, thành phố điều tra, xử lý nghiêm các vụ án hình sự trong lĩnh vực lâm nghiệp đặc biệt là các hành vi hủy hoại rừng./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction