Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Khi bị thiệt hại, các hộ sản xuất phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn, tiến hành thống kê, đánh giá thiệt hại, hoàn thiện hồ sơ gửi trực tiếp đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.

- Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả.

- Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập hội đồng kiểm tra, phối hợp vớiBan Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp xã kiểm tra, xác nhận thiệt hại;tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện tổ chức thẩm định và quyết định hỗ trợ theo thẩm quyền hoặc tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan chuyên môn của tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và bố trí ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để đáp ứng kịp thời nhu cầu hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai theo quy định.

+ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về chống thiên tai để phục vụ công tác chỉ đạo.

- Bước 4: Trả kết quả theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp đến Bộ phận Một cửa cấp xã
Thành phần hồ sơ:

a)Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại (Theo mẫu số 1, 2, 3, 4, 5), phụ lục I, Nghị định số 02/2017/NĐ-CP.

- Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc) nuôi trồng thủy sản ban đầu, theo mẫu số 6, phụ lục I, Nghị định số 02/2017/NĐ-CP hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch;

- Bảng thống kế thiệt hại do dịch bệnh có xác nhận của tổ dân phố (xóm).

- Bảng tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại (Theo mẫu số 1, 2, 3, 4, 5,6), phụ lục I, Nghị định số 02/2017/NĐ-CP.

b)Số lượng hồ sơ: không quy định.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Các hộ sản xuất bị thiệt hại do thiên tai
Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở có liên quan, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện.

Kết quả: Văn bản hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng
Lệ phí: không
Tên mẫu đơn tờ khai:

- Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại (Theo mẫu số 1, 2, 3, 4, 5), phụ lục I, Nghị định số 02/2017/NĐ-CP.

- Bảng tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại (Theo mẫu số 1, 2, 3, 4, 5,6), phụ lục II, Nghị định số 02/2017/NĐ-CP.

Cơ sở pháp lý:

- Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bênh;

- Quyết định số 3499/QĐ-BNN-PCTT ngày 11/9/2019của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện::

- Sản xuất không trái với quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn sản xuất nông nghiệp của chính quyền địa phương.

- Có đăng ký kê khai ban đầu được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối với chăn nuôi tập trung (trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã) và nuôi trồng thủy sản) hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch (nếu có).

- Thiệt hại xảy ra khi đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương.

- Thời điểm xảy ra thiệt hại:Trong thời gian xảy ra thiên tai trên địa bàn được Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương xác nhận.

Powered by Sigsiu.NET

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction