Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống băng phương pháp vô tính

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhângửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, số 485 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả:

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;

+ Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung, hoàn thiện.

- Bước 3:

+ Cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thành lập, Hội đồng có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra cây đầu dòng tại địa điểm có cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. Trường hợp cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Quyết định theo Mẫu số 04, Mẫu số 05, phụ lục VI, Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 13/12/2019. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định. Trường hợp cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng. Trường hợp không phục hồi Quyết định phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Trả kết quả theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua môi trường mạng
Thành phần hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ Cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng:

+ Văn bản đề nghị cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng theo Mẫu số 01, phụ lục VI, Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 13/12/2019.

+ Báo cáo kết quả bình tuyển cây đầu dòng theo Mẫu số 02, phụ lục VI, Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 13/12/2019; Báo cáo kết quả thiết lập vườn cây đầu dòng theo Mẫu số 03, phụ lục VI, Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 13/12/2019.

- Hồ sơ phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng:

+ Văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: - Cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: 25 ngày làm việc; - Phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: 05 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Kết quả: Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng
Lệ phí: Bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng đối với cây ăn quả mức thu phí: 2.000.000 đồng/1 lần bình tuyển, công nhận
Tên mẫu đơn tờ khai:

Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng theo Mẫu số 01, phụ lục VI, Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 13/12/2019.

Báo cáo kết quả bình tuyển cây đầu dòng theo Mẫu số 02, phụ lục VI, Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 13/12/2019.

Báo cáo kết quả thiết lập vườn cây đầu dòng theo Mẫu số 03, phụ lục VI, Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 13/12/2019.

Quyết định công nhận cây đầu dòng theo Mẫu số 04, phụ lục VI, Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 13/12/2019.

Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng theo Mẫu số 05, phụ lục VI, Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 13/12/2019.

Cơ sở pháp lý:

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018;

- Nghị định số94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác;

- Quyết định số 151/QĐ-BNN-TT ngày 09/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định danh mục chi tiết, mức thu, miễn giảm và tỷ lệ phần trăm (%) trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện::

không

Powered by Sigsiu.NET

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction