Nhằm khắc phục tình trạng chăn nuôi còn phân tán, nhỏ lẻ, chủ yếu theo hình thức hộ gia đình, thiếu qui hoạch phát triển; kết cấu hạ tầng chưa được đầu tư đúng mức, nhiều nơi xuống cấp và lạc hậu; chưa phát triển theo chiều sâu, thiếu sản phẩm chủ lực; chất lượng và sức cạnh tranh chưa cao; áp dụng công nghệ mới thiếu đồng bộ. Vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, chưa hình thành chuỗi sản xuất ra sản phẩm sạch và an toàn; ô nhiễm môi trường, dịch bệnh trong chăn nuôi đang diễn biến khó lường. Hoạt động xúc tiến thương mại, chế biến sản phẩm chưa được quan tâm đúng mức. Vai trò của doanh nghiệp, hợp tác xã trong lĩnh vực này còn yếu. Cơ chế, chính sách chưa hấp dẫn các nhà đầu tư lớn, nhất là lĩnh vực sản xuất thức ăn, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh, khắc phục những hạn chế, thích ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ngành chăn nuôi.

Vừa qua Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 15 - NQ/TU về phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đánh giá thực trạng về phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, đề ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng chăn nuôi bình quân 6-7%/năm. Đến năm 2020, tổng đàn trâu 110 nghìn con (cải tạo để nâng cao tầm  vóc); đàn bò 80 nghìn con, đàn lợn 700 nghìn con, gia cầm 7 triệu con, dê 40 nghìn con. Đến năm 2025 tổng đàn trâu 110 nghìn con (cải tạo để nâng cao tầm  vóc); đàn bò 115 nghìn con; đàn lợn 750 nghìn con (tăng số lượng, chất lượng lợn bản địa), gia cầm 9 triệu con, dê 60 nghìn con. Định hướng đến năm 2030 tổng đàn trâu 110 nghìn con (cải tạo để nâng cao tầm  vóc); đàn bò 170 nghìn con; đàn lợn 800 nghìn con (tăng số lượng, chất lượng lợn bản địa), gia cầm 11,5 triệu con, dê 100 nghìn con. Đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trong chăn nuôi.

Các giải pháp thực hiện đó là tổ chức rà soát lại các quy hoạch sản xuất nông nghiệp, xác định quy mô sản xuất và định hướng trong chăn nuôi, bổ sung quy hoạch phát triển chăn nuôi hàng hóa cho một số doanh nghiệp chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Quản lý chặt chẽ nguồn giống gia súc, gia cầm, thức ăn chăn nuôi, giết mổ, chế biến, khoa học và công nghệ, môi trường, phòng chống dịch bệnh. Tổ chức lại sản xuất chăn nuôi theo hướng tập trung an toàn sinh học, tăng tỷ trọng chăn nuôi trang trại và công nghiệp; từng bước tổ chức lại chăn nuôi nông hộ theo hướng chuyên nghiệp có kiểm soát, bảo đảm an toàn sinh học và bền vững. Phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết chăn nuôi theo chuỗi giá trị. Phát triển và mở rộng các cơ sở chế biến sản phẩm chăn nuôi theo hướng tập trung hiện đại; xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu cho sản phẩm các loại vật nuôi có lợi thế của địa phương gồm lợn bản địa Đà Bắc, gà Lạc Thủy, gà Lạc Sơn và dê núi.Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành Chăn nuôi và Thú y từ cấp tỉnh đến cơ sở.Hướng dẫn, triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; xây dựng chính sách đặc thù để hỗ trợ giống, thiết bị, vắc xin phòng, chống dịch bệnh, lãi vay ngân hàng, quảng bá giới thiệu sản phẩm và đào tạo nghề cho người chăn nuôi. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phát triển chăn nuôi bền vững; áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm, thông tin thị trường, liên kết tiêu thụ liên xã, liên huyện và các tỉnh trong vùng./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction