Trong quý III, (tính đến ngày 15/9/2018) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành 04 quyết định công bố danh mục 21 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên địa bàn tỉnh. Trong đó: thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung là 16, thủ tục hành chính hủy bỏ, bãi bỏ là 05.

 

Tiếp nhận hồ sơ của công dân tại Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, ngày 13/9/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2132/QĐ-UBND về việc quy định thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên thông giữa các sở ban, ngành vi Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh. Trên cơ sở Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, các thủ tục hành chính đã cập nhật dữ liệu và công khai thủ tục hành chính lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính. Trong đó, đã tích hợp và bổ sung, sửa đổi các thông tin liên quan theo Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cả 3 cấp chính quyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở và niêm yết, công khai việc tiếp nhận, trả kết quả TTHC thuộc thâm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Tính đến ngày 15/9/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp nhận 198 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC. Trong đó: số hồ sơ mới tiếp nhận (trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính công ích) là 182; số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua là 16. Kết quả giải quyết: số hồ sơ đã giải quyết là 148; số hồ sơ đang giải quyết là 50; số hồ sơ đã giải quyết sớm và đúng hạn là 109; không có hồ sơ trả quá hạn.

Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018: Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 18/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về rà soát, đánh giá TTHC năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động rà soát TTHC được giao theo kế hoạch. Qua rà soát, đã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc lĩnh vực của ngành. Kết quả đã đơn giản hóa đối với 02 thủ tục, giữ nguyên 18 thủ tục; 02 thủ tục thời điểm rà soát đã bị bãi bỏ. Nội dung đơn giản hóa là bổ sung hình thức nộp hồ sơ qua mạng internet; cắt giảm thành phần hồ sơ không cần thiết do đã được kiểm tra, đánh giá trong quá trình đánh giá hợp chuẩn, hợp quy. Tỷ lệ cắt giảm là 13%./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction