Trong năm 2014, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng cũng đã được quan tâm; nhận thức của lãnh đạo các đơn vị về phòng chống tham nhũng cũng được nâng lên. Qua đó, công tác phòng, chống tham nhũng đã có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả nhất định trong phòng ngừa các hành vi tiêu cực tham nhũng.

IMG 1326

 

Đồng chí Trần Văn Tiệp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại Hội nghị triển khai pháp luật về phòng chống tham nhũng

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Văn Tiệp cho biết, để đạt được những kết quả đó là do Sở đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Hình thức tuyên truyền chủ yếu thông qua các cuộc hội nghị để phổ biến, giáo dục pháp luật; các cuộc họp giao ban tháng, tại các cơ quan, đơn vị; các buổi sinh hoạt của các đoàn thể. Song song công tác tuyên truyền miệng còn thực hiện hình thức tuyên truyền khác như in ấn, phô tô các văn bản, tài liệu liên quan đến phòng, chống tham nhũng, lãng phí gửi đến các cơ quan, đơn vị để tổ chức tuyên truyền phổ biến đến đảng viên, cán bộ, công chức trong đơn vị. Qua đó, đã tạo điều kiện cho đảng viên, cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân nắm được các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên cơ sở đó tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, sử dụng ngân sách Nhà nước, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân.

 

Bên cạnh đó, Sở cũng thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng bằng việc thường xuyên chỉ đạo các đơn vị thực hiện các biện pháp phòng ngừa; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp của ngành; thực hiện cải cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công khai minh bạch trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của cơ quan; rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy định, quy chế về chế độ tiêu chuẩn, định mức nội bộ; kiểm tra nội bộ để thực hiện phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng cũng được Sở quan tâm thực hiện. Trong năm 2014, Sở đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, vị trí việc làm cho 11 cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành. Đồng thời đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thi hành công vụ. Qua đó, không có đơn vị nào phải xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

 

Trong năm 2014, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai 3 cuộc thanh tra phòng chống tham nhũng tại 3 đơn vị là Chi cục Thủy lợi và PCLB, Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư, Trung tâm Giống cây trồng. Kết quả thanh tra về cơ bản các đơn vị đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Qua thanh tra, chưa phát hiện thấy vi phạm pháp luật về tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, Sở cũng thực hiện tốt chế độ trực tiếp công dân thường xuyên, định kỳ theo đúng quy định; giao thanh tra Sở tổ chức tiếp công dân thường xuyên tiếp nhận và xử lý đơn thư theo quy định; chế độ trực tiếp công dân định kỳ và đột xuất của Giám đốc Sở được thực hiện đúng quy định. Từ đó đã theo dõi chỉ đạo việc tiếp công dân gắn với giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

 

Tuy nhiên, công tác phòng chống tham nhũng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn còn có những hạn chế do ở một số đơn vị, việc triển khai công tác này còn mang tính hình thức; công tác tuyên truyền, giáo dục chưa được đổi mới cả về nội dung và hình thức nên hiệu quả của công tác tuyên truyền còn có những hạn chế nhất định. Theo đó, trong thời gian tới, Đảng ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu cơ bản là nâng cao trách nhiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng ở mọi lĩnh vực; nâng cao chất lượng, trách nhiệm trong quản lý nhà nước, cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính một cách triệt để. Để làm được những việc đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng lãng phí, kê khai và kiểm soát kê khai tài sản; thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định, gắn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với việc phát hiện, phòng ngừa tham nhũng; tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tập trung vào các điểm mới của Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung) năm 2012; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; tiếp tục thực hiện phân cấp gắn liền phân quyền và tăng cường trách nhiệm cá nhân; xác định phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc trên các lĩnh vực được giao và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng./.

 

 

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction