Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Giao văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện rà soát, đánh giá TTHC theo kế hoạch đã được phê duyệt. Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành văn bản đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND tỉnh cấp huyện thực hiện rà soát, đánh giá TTHC theo kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.

Công dân đến giải quyết TTHC lĩnh vực tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; cán bộ công chức đầu mối kiểm soát TTHC đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp tốt với bộ phận có liên quan và Văn phòng UBND tỉnh để tổ chức thực hiện rà soát TTHC theo kế hoạch, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Thông qua việc rà soát, đánh giá TTHC đã kiến nghị, bãi bỏ 5 TTHC được ban hành tại văn bản quy phạm pháp luật địa phương; kiến nghị đơn giản hóa nhiều thành phần hồ sơ, giảm thời gian giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

Năm 2018, tổng số TTHC rà soát trọng tâm theo Kế hoạch của tỉnh là 185 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và địa phương ban hành. Tổng số TTHC được đề nghị rà soát 185 TTHC/17 lĩnh vực, trong đó: tổng số TTHC kiến nghị sửa đổi, đơn giản hóa là 71 TTHC/13 lĩnh vực; tổng số TTHC đề nghị giữ nguyên là 98 TTHC, trong đó 4 lĩnh vực đề nghị giữ nguyên; có 16 TTHC đến thời điểm rà soát đã bị bãi bỏ.

Trên cơ sở rà soát, đã đơn giản hóa 1 thủ tục lĩnh vực KH&CN; rà soát, đơn giản hóa 5 thủ tục ở lĩnh vực công thương; rà soát, đơn giản hóa 02 thủ tục lĩnh vực y tế; rà soát, đơn giản hóa 5 thủ tục lĩnh vực Lao động, Thương binh và xã hội; đơn giản hóa 7 thủ tục lĩnh vực VH,TT&DL; rà soát và đề nghị bãi bỏ 5 thủ tục lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; Đơn giản hóa 01 thủ tục lĩnh vực xây dựng; đơn giản hóa đối với 2 thủ tục lĩnh vực Nông nghiệp; đơn giản hóa 15 thủ tục lĩnh vực Giao thông vận tải; đơn giản hóa đới với 16 thủ tục lĩnh vực TN&MT; đơn giản hóa 4 thủ tục lĩnh vực Tư pháp; đơn giản hóa 4 thủ tục lĩnh vực Tài Chính.

Căn cứ vào kết quả rà soát, đánh giá TTHC của các cơ quan, đơn vị, văn phòng UBND tỉnh đã xem xét, đánh giá chất lượng các biểu mẫu, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị hoàn thiện. Trên cơ sở đó, tổng hợp kết quả rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 13 Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh trên 13 lĩnh vực sau: KH&CN, Công thương, VH,TT&DL, Y tế, GD&ĐT, NN&PTNT, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, TN&MT, TT&TT, LĐ,TB&XH, GTVT./.

CTTĐT

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction