Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, khu vực kinh tế tập thể tỉnh Hòa Bình đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả nhất định.

Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 2.000 tổ hợp tác. Các tổ hợp tác hoạt động chủ yếu về kinh nghiệm sản xuất, đổi công cho nhau, lao động theo nhóm dưới dạng tổ, câu lạc bộ. Có 305 hợp tác xã (HTX), bao gồm: 98 HTX nông nghiệp, 148 HTX thương mại dịch vụ, 44 HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 11 HTX giao thông vận tải và 04 quỹ tín dụng nhân dân. Các HTX phát triển đa dạng hơn về ngành nghề, quy mô và trình độ. Các HTX thương mại dịch vụ và HTX tiểu thủ công nghiệp phát triển nhanh cả về mặt số lượng cũng như chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX có nhiều chuyển biến tích cực. Vai trò của kinh tế tập thể đã đóng góp một phần không nhỏ đối với phát triển kinh tế - xã hội và an ninh chính trị trong toàn tỉnh; tạo động lực cho kinh tế hộ phát triển, cung cấp sản phẩm cho thị trường và nguyên liệu các cơ sở chế biến hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu; góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, sản xuất hàng hóa có chất lượng cao, đồng thời giải quyết được nhiều việc làm cho xã viên và người lao động nông thôn trong vùng, góp phần xóa đói giảm nghèo. Một số chính sách của Nhà nước và của tỉnh được thực hiện có kết quả như: chính sách về đào tạo nguồn nhân lực, chính sách miễn thủy lợi phí, ưu đãi, miễn giảm thuế, xóa nợ, giãn nợ cho các HTX nông nghiệp… Bên cạnh đó, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các sở, ngành có liên quan đối với HTX đã chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; phối hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về kinh tế tập thể, vận động và hướng dẫn thành lập mới HTX. Liên minh HTX tỉnh, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp đã phối hợp, cơ bản làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, vận động nhân dân tự nguyện tham gia HTX và tổ hợp tác.

Tuy nhiên, hoạt động kinh tế tập thể của tỉnh vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: các HTX trong tỉnh quy mô còn nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu; cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn; chưa có kế hoạch sản xuất kinh doanh trung và dài hạn; sản phẩm chưa có sức cạnh tranh; thu nhập của thành viên và người lao động chưa thực sự ổn định.

 

Thời gian tới, tỉnh Hòa Bình chú trọng đưa kinh tế tập thể thực sự trở thành thành phần kinh tế quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020 không còn HTX hoạt động hình thức; các HTX yếu kém dưới 10%; có từ 60 - 70% HTX hoạt động từ khá trở lên; 60% cán bộ chủ chốt HTX được đào tạo, trong đó 40% đạt trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao đẳng trở lên; tốc độ tăng trưởng bình quân trong khu vực đạt từ 6,5  - 7%/năm; các quỹ tín dụng nhân dân tăng bình quân 6 - 6,5%/năm.

 

Nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể như: Tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức về bản chất, vai trò của kinh tế tập thể, HTX; hoàn thành việc điều tra, khảo sát, đánh giá phân loại các HTX hiện có; xây dựng phương án, tư vấn, hỗ trợ, giúp các HTX yếu kém vươn lên hoạt động có hiệu quả; quan tâm tới việc thành lập mới và phát triển loại hình HTX tín dụng trên địa bàn. Tăng cường công tác vận động, hướng dẫn, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân tham gia thành lập, phát triển các HTX. Tập trung quán triệt, quyên truyền sâu rộng Nghị quyết Hội nghị T.Ư 5 khóa IX và Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị; Luật HTX và các chính sách phát triển kinh tế tập thể. Xác định phát triển kinh tế tập thể phải gắn với tái cơ cấu nền kinh tế của ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị; chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu quốc gia khác tại địa phương. Tiếp tục đổi mới phương thức học tập, quán triệt, tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng đối tượng. Gắn việc học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về kinh tế tập thể và Luật HTX với sinh hoạt định kỳ của các cấp ủy đảng, đoàn thể chính trị, lồng ghép với các chương trình tập huấn chuyên đề và các chương trình công tác do đoàn thể tổ chức.

 

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong phát triển kinh tế tập thể. Quan tâm củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các HTX theo quy định, trên cơ sở tôn trọng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của HTX. Tập trung củng cố các HTX hiện có, nhất là các HTX nông nghiệp; phát triển HTX ở những nơi có điều kiện, tại các xã đã được tỉnh và huyện chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới, xây dựng cánh đồng mẫu theo phương châm: tích cực, thiết thực, vững chắc, đúng quan điểm, nguyên tắc, luật pháp; từng bước nâng dần quy mô các HTX, hướng hoạt động vào việc tổ chức các dịch vụ đáp ứng được nhu cầu chung của xã viên và người lao động.

 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể. Từng bước kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động hệ thống bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể từ tỉnh đến huyện, xã. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và cơ chế phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố trong phát triển và quản lý kinh tế tập thể. Nghiên cứu, thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể cấp tỉnh, cấp huyện. Quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và có cơ chế, chính sách, ưu đãi thu hút cán bộ có trình độ, năng lực, tâm huyết phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế tập thể của tỉnh. Xây dựng nhiều mô hình kinh tế tập thể phù hợp với ngành, nghề, địa phương, đơn vị, thu hút lao động, giải quyết việc làm, khuyến khích mọi người tự giác tham gia cùng phát triển. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về kinh tế tập thể. Đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm của Liên minh HTX, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, hội, hiệp hội trong phát triển kinh tế tập thể./.

(Nguồn: CTTĐT)

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction