Sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” , các nội dung của Nghị quyết đã đi vào cuộc sống, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở quán triệt tổ chức triển khai đầy đủ và nghiêm túc; được nhân dân đồng tình ủng hộ và tham gia tích cực.

Tỉnh ta đã tích cực tổ chức nhiều hội chợ, triển lãm quảng cáo và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp sạch (Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm gian hàng tại Triển lãm các sản phẩm kinh tế - văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh)

Trong những năm qua, nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh đã đạt được thành tựu khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng hàng năm thực hiện đạt theo kế hoạch đề ra; việc sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả đã được các cấp, các ngành chủ trương phối hợp thực hiện tốt, góp phần đảm bảo vững chắc an ninh lương thực của tỉnh. Kết cấu hạ tầng KT-XH nông thôn được quan tâm đầu tư; bộ mặt nhiều vùng nông thôn có sự thay đổi, ngày càng khởi sắc. Hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố và tăng cường; dân chủ cơ sở được phát huy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tính đến nay, tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 5%/năm; tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 40,7%; giá trị thu nhập trên 1 ha canh tác đạt 50 triệu đồng trở lên; tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 36,3 vạn tấn; giá trị sản xuất ngành chăn nuôi, thủy sản tăng 9 - 10%; trồng rừng mới được khoảng 8.641 ha/năm; độ che phủ rừng khoảng 49,41%. Hệ thống thủy lợi đảm bảo ổn định cho trên 80% diện tích lúa và tưới ẩm cho một số diện tích cây mùa, cây ăn quả tập trung. Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn được tăng cường thông qua các chương trình, dự án thuộc các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn được các ngành, các cấp đẩy mạnh phối hợp lồng ghép; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện đạt 93%; tỷ lệ hộ nông dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 72%; 100% số xã có đường ô tô và điện hạ thế đến trung tâm xã.

Tuy nhiên, trong 05 năm thực hiện Nghị quyết đã bộc lộ một số hạn chế như: tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp có xu hướng giảm, thiếu tính bền vững; quan hệ sản xuất chậm được đổi mới, kinh tế tập thể, hợp tác xã vẫn chưa thoát khỏi tình trạng yếu kém; quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa gắn được sản xuất với chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu…

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Hòa Bình đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp như: Đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết để từng cán bộ, đảng viên, chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan và mọi người dân hiểu đầy đủ, sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể có liên quan gắn với tái cơ cấu nền nông nghiệp; rà soát quy hoạch vùng sản xuất các loại nông sản chủ lực. Thực hiện quy hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phát triển nông thôn gắn với hài hòa, phát triển đô thị và quá trình đô thị hóa, bảo vệ cảnh quan môi trường; đảm bảo thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển xanh và ứng phó hiệu quả với biến đối khí hậu.

Tập trung giải quyết các vấn đề cấp thiết trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh của nông sản, ưu tiên trước hết cho các sản phẩm chủ lực. Hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, các loại nông sản chủ lực, sản phẩm có thương hiệu: cây có múi 5.00 ha, rau su su 500 ha, tỏi tía 400 ha, chè San tuyết 500 ha, rau chứng nhận VietGAP 1.000 ha, mía tím, mía trắng trên 8.000 ha; chăn nuôi lợn và gia cầm công nghiệp, tập trung, an toàn dịch bệnh dọc tuyến đường Hồ Chí Minh; trồng rừng nguyên liệu tập trung có quy mô trên 80.000 ha. Chuyển dịch hợp lý cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao. Xây dựng các chương trình, dự án nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất, tăng thu nhập cho nông dân gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại tất cả các xã, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương với phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”.

Đồng thời, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể với nòng cốt là hợp tác xã. Chú trọng đầu tư cho công tác nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, coi việc nghiên cứu, chuyển giao các ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản, thực phẩm là khâu đột phá đặc biệt quan trọng để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển. Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở dạy nghề và hỗ trợ giải quyết việc làm cho nông dân sau học nghề. Đổi mới cơ chế, chính sách, huy động đa dạng các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ ở cơ sở trên địa bàn nông thôn./.

(Nguồn: CTTĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction