Sáng 22/1, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015; Tờ trình về dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; Dự thảo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu NSNN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến 2025.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị.

Về dự thảo Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015, quá trình thảo luận hội nghị thống nhất đánh giá: Sau 5 năm lãnh đạo tổ chức thực hiện NQ Đại hội XI của Đảng, NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực KT -XH, nội chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã khẳng định BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy khóa XV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, trí tuệ cá nhân và tập thể, lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện cơ bản các mục tiêu NQ của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, có nhiều chuyển biến quan trọng, nhất là tập trung kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, kiểm tra, giám sát, định hướng tuyên truyền được tăng cường. Việc thực hiện Nghị quyết T.ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị đảm bảo nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. Kinh tế có bước chuyển tích cực; an sinh xã hội đảm bảo, QP-AN được giữ vững, đời sống nhân dân được cải thiện. CCHC tiếp tục được đẩy mạnh. Hội nghị đã thống nhất cao với 3 bài học kinh nghiệm và 5 vấn đề cơ bản cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Về dự thảo NQ tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu NSNN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến 2025, hội nghị đã thống nhất cao với nội dung đánh giá kết quả, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong hoạt động thu NSNN giai đoạn 2011 - 2015. Đồng tình với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thu NSNN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020, đó là: thu NSNN trên địa bàn là nguồn thu quan trọng để phát triển KT -XH, do đó cần tăng cường tạo nguồn thu, quản lý chặt chẽ nguồn thu; xây dựng chiến lược tăng đầu tư vào lĩnh vực khai thác nguồn thu để tăng trưởng thu, tăng kết quả thu NSNN; thu NSNN năm sau cao hơn năm trước, phấn đấu giai đoạn 2016-2020 đạt từ 17%/năm trở lên. Theo đó, cơ cấu lại chi NSNN, tăng cường chi cho đầu tư phát triển, đầu tư cơ sở hạ tầng; xây dựng tiêu chí để phát triển doanh nghiệp, thay đổi môi trường từ quản lý doanh nghiệp sang môi trường thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ và phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư để tạo thêm nguồn thu NSNN; đẩy mạnh công nghiệp chế biến gắn với phát triển kinh tế hàng hóa có quy mô lớn; lập kế hoạch xây dựng hạ tầng để ưu tiên cho phát triển kinh tế, tạo ra nguồn lực, nguồn thu ngân sách; sử dụng quản lý nguồn thu từ đất đai, tài nguyên, khoáng sản; có quy hoạch để tạo nguồn thu; lựa chọn, ưu tiên và có cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tạo ra nguồn thu mới. Các cấp ủy, chính quyền cần dành tỷ lệ hợp lý nguồn tăng thu hằng năm để bố trí tăng chi cho đầu tư hạ tầng và phát triển kinh tế, cần thay đổi về cơ cấu đầu tư ngân sách nhằm tăng giá trị sản xuất công nghiệp và dịch vụ; tăng cường CCHC, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp để cải thiện môi trường đầu tư; quản lý chặt chẽ nguồn thu; kiện toàn và duy trì hoạt động của BCĐ thu ngân sách các cấp...

 

Về dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, quá trình thảo luận hội nghị cơ bản thống nhất với thể thức, nội dung được xây dựng trong dự thảo. Bên cạnh đó, có một số ý kiến đề nghị bổ sung tiêu chí về phát triển doanh nghiệp và XDNTM mới vào chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015-2020; tập trung hỗ trợ đầu tư để phát triển công nghiệp, dịch vụ; tiếp tục đổi mới công tác cán bộ và tổ chức bộ máy để thực hiện tốt công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; có giải pháp cụ thể để tránh tình trạng thanh tra, kiểm tra tràn lan, chồng chéo đối với các doanh nghiệp, dự án; đẩy mạnh CCHC để nâng cao năng lực cạnh tranh...Đa số các ý kiến đồng tình với phương án 1 về chủ đề Đại hội XVI, đó là: “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ TSVM, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, chủ động, sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực phát triển KT -XH nhanh, bền vững phấn đấu để tỉnh Hòa Bình đạt mức phát triển trung bình của cả nước. Cùng với các nội dung trên, hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy giữa 2 kỳ họp (tháng 12/2014 - tháng 1/2015) và quyết định một số nội dung về công tác cán bộ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV T.ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao bộ phận giúp việc tổng hợp các ý kiến để hoàn thiện nội dung các dự thảo báo cáo và xin ý kiến BCH Đảng bộ tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới, gồm: Quan tâm làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự ủng hộ, giúp đỡ của các Bộ, ban, ngành T.ư và tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015. Chú trọng làm tốt công tác tổ chức bộ máy cán bộ để nâng cao hiệu quả QLNN trên các lĩnh vực. Đặc biệt, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền để tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu ngân sách. Chú trọng quản lý tốt tài nguyên, khoáng sản. Làm tốt công tác CCHC, dành tỷ lệ vượt thu hàng năm để đầu tư cơ sở hạ tầng và tạo môi trường thuận lợi đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách./.

 

(Nguồn: HBĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction