Năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành và các địa phương trong tỉnh thực hiện Kết luận số 53/KL/TU ngày 13/12/2006 của Tỉnh ủy về công tác xóa đói giảm nghèo – lao động việc làm – đào tạo dạy nghề và xuất khẩu lao động. Qua đó, các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công đã chủ động hướng dẫn, triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các chương trình, chính sách giảm nghèo chung của Trung ương và của địa phương. Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp; xây dựng chương trình, kế hoạch giảm nghèo; chỉ đạo phân công các ngành là thành viên BCĐ theo dõi, phụ trách theo từng địa bàn các xã.

Năm 2014, đối với chính sách tín dụng ưu đãi, có 11 chương trình tín dụng đang triển khai trên địa bàn tỉnh, có 5 chương trình phục vụ đối tượng vay vốn là hộ nghèo (theo các Quyết định số 157/QĐ-TTg; Quyết định số 167/QĐ-TTg; Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg). Trong năm Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân cho 8.612 lượt hộ vay vốn; chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho người nghèo đã hỗ trợ dạy nghề cho 5.122 lao động nông thôn; ước tính toàn tỉnh giải quyết việc làm mới trên 15.718 lao động, đi xuất khẩu lao động 310 lao động. Đạt 100% kế hoạch giao về hỗ trợ, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 755/QĐ-TTg và chính sách định canh định cư theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg. Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 13.000 triệu đồng, hỗ trợ cho 33.658 hộ, 137.803 nhân khẩu. Bên cạnh đó, các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg; cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi đặc biệt khó khăn giai đoạn 2013 – 2015 theo Quyết định số 2472/QĐ-TTg; tổ chức khám, chữa bệnh cho người nghèo; hỗ trợ người nghèo về giáo dục; tiền điện trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 67 và Nghị định số 13 của Chính phủ; chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo theo Quyết định số 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó là các Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Quyết định số 293/QĐ-TTg; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 1489/2012/QĐ-TTg và các Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn đặc biệt khó khăn…Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo; Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình; Dự án giảm nghèo; Dự án phát triển đa mục tiêu huyện Đà Bắc; Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội chuyển dân vùng hồ sông Đà…Kết quả cho thấy tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 18,70% từ cuối năm 2013 xuống còn 15,46% vào cuối năm 2014. Trong đó tỷ lệ hộ nghèo khu vực thành thị là 2,13%; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn là 18,09%. Qua đó cho thấy công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở các cấp, các ngành và một số địa phương trong tỉnh đã được quan tâm; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm trong cán bộ và nhân dân được tăng cường và thực hiện có hiệu quả. Các chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo được Trung ương và tỉnh ban hành kịp thời, giải quyết được các khó khăn, bức xúc của người dân.; nguồn kinh phí bố trí thực hiện có tập trung, đầu tư năm sau cao hơn nắm trước và có lông ghép trong tổ chức thực hiện; công tác cán bộ đã được chú trọng, nhất là cán bộ trực tiếp thực hiện công tác giảm nghèo ở cấp xã; công tác kiểm tra, giám sát đánh giá được thực hiện đúng quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:Tỷ lệ hộ nghèo chưa mang tính bền vững cao. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát kế hoạch điều tra rà soát của các cơ quan thành viên BCĐ giảm nghèo các cấp chưa thường xuyên, sâu sát. Công tác tổng hợp báo cáo kết quả điều tra, rà soát của các xã, huyện chưa kịp thời. Cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp đã được quan tâm, bố trí để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, năng lực cán bộ giảm nghèo còn hạn chế, nhất là cán bộ các xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, nên chưa đáp ứng yêu cầu; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, thực hiện chính sách còn hạn chế.

Trong thời gian tới, BCĐ triển khai đồng bộ các chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị - xã hội để thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo năm 2014-2015. Trong đó tập trung vào một số giải pháp như: Đảm bảo 100% hộ nghèo có nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; các hộ có nhu cầu đi xuất khẩu lao động; hỗ trợ học sinh, sinh viên là con gia đình hộ nghèo, hộ gặp khó khăn về tài chính đều được vay từ nguồn vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý để góp phần trang trải chi phí trong sản xuất, kinh doanh và học tập, sinh hoạt trong thời gian theo học tại trường. Tập huấn, phổ biến kiến thức sản xuất, xây dựng các mô hình khuyến nông, khuyến lâm, nuôi trồng thủy sản, chuyển đổi có cấu kinh tế nông nghiệp, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, chuyển giao kho học công nghệ…cho hộ nghèo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tăng cường tuyên truyền, vận động, động viên các hộ nghèo phát huy nội lực, chủ động, nỗ lực, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ từ bên ngoài, có ý chí tự vươn lên thoát nghèo. Xây dựng các phóng sự truyền hình về các mô hình giảm nghèo hiệu quả, điển hình tiên tiến vươn lên thoát nghèo, mô hình chuyển đổi sản xuất hiệu quả giúp nông dân thoát nghèo. Hỗ trợ tránh tái nghèo và các chính sách về đảm bảo giáo dục, y tế, trợ cấp, hàng tháng hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ cơ bản của xã hội./.

(Nguồn: CTTĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction