Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 10/6/2015 về Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

Theo đó, Bộ Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) có mục tiêu theo dõi, đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ CCHC hằng năm của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hằng năm công bố công khai Chỉ số CCHC của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã để làm cơ sở cho việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua và đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Chỉ số CCHC bám sát nội dung Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, Kế hoạch CCHC từng giai đoạn của tỉnh; bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đảm bảo thực chất, khách quan, công bằng và tăng cường sự tham gia đánh giá của cá nhân, tổ chức đối với quá trình triển khai cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; Hình thành được hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất, từng bước ổn định trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh tới cơ sở.

Về nội dung, Chỉ số CCHC của các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm 8 lĩnh vực, Chỉ số CCHC của Ủy ban nhân dân cấp xã gồm 7 lĩnh vực. Tại mỗi lĩnh vực được cụ thể hóa bằng nhiều tiêu chí chính và các tiêu chí thành phần. Các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần được tính theo thang điểm 100 theo quy định.

UBND tỉnh giao trách nhiệm các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phân công công chức chuyên trách CCHC theo dõi, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị mình; tự đánh giá, chấm điểm đối với các tiêu chí đánh giá qua tài liệu kiểm chứng, lập hồ sơ kèm theo các tài liệu kiểm chứng và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25/11 hằng năm để thẩm định./.

(Nguồn: CTTĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction