Ngày 07/01/2015 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình ban hành văn bản số 09/SNN-BVTV về việc Tăng cường quản lý hoạt động hội thảo, quảng bá vật tư nông nghiệp gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Theo đó, hiện nay vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp tự ý tổ chức các cuộc hội thảo, quảng bá vật tư nông nghiệp ở cơ sở (xã, thôn, xóm) mà chưa có ý kiến thẩm định nội dung hội thảo, quảng bá sản phẩm của cơ quan chuyên môn, hoạt động này có xu hướng tăng mạnh khi bắt đầu vụ sản xuất mới và có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người nông dân. Để kịp thời chấn chỉnh hoạt động này và tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện các nội dung như:

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp. Hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tổ chức hội thảo, quảng bá, trình diễn vật tư nông nghiệp thực hiện đúng trình tự, thủ tục đã được hướng dẫn tại văn bản số 921/SNN-BVTV ngày 09/9/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND;

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn quản lý. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tự ý tổ chức hội thảo, quảng bá, trình diễn vật tư nông nghiệp khi chưa có ý kiến thẩm định và đồng ý của Sở Nông nghiệp và PTNT;

Chủ động bố trí kinh phí cho công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn quản lý.Gắn trách nhiệm tổ chức chỉ đạo quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp của chính quyền các cấp song song với việc chỉ đạo sản xuất; đưa chương trình quản lý vật tư nông nghiệp vào kế hoạch sản xuất của địa phương;

Giao trách nhiệm cụ thể cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố nếu để xẩy ra tình trạng buôn bán vật tư nông nghiệp kém chất lượng ảnh hưởng đến sản xuất; tự ý tổ chức các cuộc hội thảo, quảng bá, giới thiệu giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực khi chưa có ý kiến thẩm định, cho phép của cơ quan chuyên môn;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Bảo vệ thực vật là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý toàn bộ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, khảo nghiệm, sản xuất thử, quảng bá, hội thảo về các loại giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện và đề xuất xử lý đối với các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT để xem xét giải quyết./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T.h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

Phần mềm quản lý sử dụng đất NN

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction