Hỏi

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành tạo điều kiện về nguồn vốn để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo xã về đích theo lộ trình. Vì theo lộ trình đến năm 2023 xã Cun Pheo phải về đích Nông thôn mới.

Hiện nay xã đạt 14/19 tiêu chí, 5 tiêu chí đang phấn đấu thực hiện, 3 tiêu chí còn lại: Cơ sở vật chất văn hóa, giao thông, trường học đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn để thực hiện. Theo Nghị quyết số 71, ngày 22/12/2021 của HĐND huyện thì trong năm 2021 mới được thông qua danh mục đầu tư gồm 3 hạng mục thuộc sự nghiệp giáo dục (hơn 10 tỷ đồng).

Trả lời: 

Xã Cun Pheo là xã đặc biệt khó khăn (thuộc khu vực III) theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Từ giai đoạn 2021-2025, các xã thuộc khu vực III sẽ được đầu tư để phát triển kinh tế xã hội và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới từ “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”.

Trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới) sẽ phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh (Cơ quan thường trực chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030) để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chương trình nông thôn mới trên địa bản tỉnh Hòa Bình, cũng như hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới xã Cun Pheo.

Bên cạnh đó Ủy ban nhân dân các huyện và Ủy ban nhân dân xã cần chủ động trong việc lồng ghép huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện tu sửa các công trình như giao thông nông thôn và các công trình liên quan đến nông thôn mới theo hình thức xã hội hóa với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm” để giảm nhẹ áp lực cho ngân sách nhà nước, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại khi xây dựng nông thôn mới.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction