Hỏi:

- Đề nghị cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình hướng dẫn thủ tục chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác? 

- Dự án đầu tư hoặc báo cáo đề xuất dự án đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi yêu cầu có văn bản thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, vậy cơ quan thẩm định là cơ quan nào của tỉnh? Tài liệu về đánh giá tác động đến môi trường của dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đầu tư, đầu tư công do cơ quan chức năng nào đánh giá hay chủ đầu tư tự đánh giá? Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000 đối với diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng dưới 500 ha,.. kết quả điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng) do chủ đầu tư tự thực hiện hay do cơ quan chức năng thực hiện?

Trả lời: 

Về thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng

Theo Điều 20 Luật Lâm nghiệp: Dự án có quy mô chuyển đổi rừng phòng hộ từ 50 ha trở lên, rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên thẩm quyền quyết định thuộc Quốc hội; chuyển đổi rừng phòng hộ từ 20 - 50 ha, rừng sản xuất từ 50 ha đến dưới 1.000 ha thẩm quyền quyết định thuộc Thủ tướng Chính phủ; chuyển đổi rừng phòng hộ dưới 20 ha, rừng sản xuất dưới 50 ha thẩm quyền quyết định thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ quy định trên, xác định rõ quy hoạch trong dự án các vị trí, diện tích, hiện trạng cần chuyển đổi (không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác, trừ dự án quan trọng quốc gia; dự án phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; dự án cấp thiết khác được Chính phủ phê duyệt theo khoản 2 Điều 14 Luật Lâm nghiệp) để làm cơ sở xác định thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Về thành phần hồ sơ trình

Theo Điều 1, Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ, về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Quyết định 2762/QĐ-BNN-TCLN ngày 22/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định 1891/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình.

Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ về Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, địa chỉ: số 485, đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Dự án đầu tư hoặc báo cáo đề xuất dự án đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi yêu cầu có  văn bản thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, vậy cơ quan thẩm định là cơ quan nào của tỉnh? 

Tại mục 3, phần b của Nghị định 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ có quy định: Hồ sơ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có yêu cầu đề xuất dự án đầu tư hoặc báo cáo đề xuất dự án đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi kèm theo văn bản thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ sở để hoàn thiện hồ sơ trình Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng.

Tài liệu về đánh giá tác động đến môi trường của dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đầu tư, đầu tư công do cơ quan chức năng nào đánh giá hay chủ đầu tư tự đánh giá?

Về đánh giá tác động đến môi trường của dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đầu tư, đầu tư công do ngành tài nguyên và môi trường đánh giá theo quy định hiện hành.

Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000 đối với diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng dưới 500 ha,.. kết quả điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng) do chủ đầu tư tự thực hiện hay do cơ quan chức năng thực hiện?

Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000 đối với diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng dưới 500 ha,.. kết quả điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng): Chủ đầu tư phải hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định (có thể tự thực hiện hoặc thuê đơn vị tư vấn có chức năng thực hiện). Tuy nhiên tài liệu báo cáo thuyết minh và bản đồ phải đầy đủ thông tin theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Thông tư 31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 về Phân định ranh giới rừng; Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018, về quy định về kiểm tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng; đảm bảo đúng giữa hồ sơ và thực tế hiện trường./.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (T/h)

 

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

 

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction