Với tinh thần quyết tâm, sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, công tác thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt kế hoạch đề ra. Đến hết năm 2014 có 17/19 tiêu chí có số xã đạt và có 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới đó là xã Dũng Phong huyện Cao Phong, bình quân mỗi xã trong tỉnh đạt 10,08 tiêu chí/xã.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên cơ sở thực hiện đầy đủ, đúng với chủ trương, chính sách và các quy định của nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại địa bàn tỉnh. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều nét mới trong phương thức tiếp cận giúp người dân hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới. Để hưởng ứng phong trào "Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới, các huyện và các xã trong tỉnh đã cụ thể hóa phong trào thi đua "Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới" bằng việc phát động các phong trào thi đua gắn với thực tế của từng địa phương như: "Phát huy nội lực, hiến đất góp công xây dựng đường giao thông nội đồng theo tiêu chí nông thôn mới", triển khai cuộc vận động "Toàndân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với xây dựng nông thôn mới,..., Trong năm 2014, toàn tỉnh đã huy động được 226.428 ngày công lao động, nhân dân đã hiến 175.887 m2 đất. Tính đến nay, đã có 191/191 xã phê duyệt xong quy hoạch chung, 161/191 xã đã có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết, 139 xã đã công bố quy hoạch xây dựng nông thôn mới và có 38 xã đã cắm mốc quy hoạch. Về tiêu chí nông thôn mới, đến hết năm 2014, có 01 xã cơ bản đạt chuẩn 19 tiêu chí, số xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên hiện có 34 xã vượt 33,33% so với kế hoạch, số xã đạt 10 - 14 tiêu chí hiện có 62 xã vượt 87,87% kế hoạch, số xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí hiện có 93 xã vượt 9,7% kế hoạch, số xã đạt dưới 05 tiêu chí hiện còn 01 xã vượt 90% kế hoạch.

Hiệu quả của công tác xây dựng nông thôn mới được thể hiện khá toàn diện, rõ nét ở lĩnh vực cơ sở hạ tầng, bằng nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và đóng góp của nhân dân đã làm mới nâng cấp được khoảng 68 km đường giao thông nông thôn với kinh phí thực hiện 48,083 tỷ đồng. Các xã đã bê tông hóa, nhựa hóa đường trục xã được 52,87 km; đường trục thôn, bản được 129,50 km; đường ngõ, xóm được 111,42 km, đường trục chính nội đồng được 93,24 km. Cải tạo và xây mới được 50 cầu, cống dân sinh. Về thủy lợi, làm mới nâng cấp được khoảng 36 km kênh, mương nội đồng với kinh phí thực hiện 16,2 tỷ đồng, sửa chữa nâng cấp được 73 công trình thủy lợi, kiên cố hóa được 50 km kênh mương nội đồng. Các công trình thủy lợi đã từng bước đáp ứng được yêu cầu tưới tiêu và phục vụ sản xuất. Về giáo dục, được sự quan tâm chỉ đạo tập trung, huy động đầu tư bằng nhiều nguồn lực cho cơ sở vật chất các trường học và xây mới trường, lớp học. Kết quả đến nay đã có 148/581 trường đạt chuẩn Quốc gia được công nhận trong đó có: 37/195 trường THCS được công nhận đạt chuẩn quốc gia; 83/192 trưởng tiểu học được công nhận đạt chuẩn quốc ga; 28/194 trường mầm non, mẫu giáo được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Về tiêu chí nhà ở dân cư, tính đến hết năm 2014, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có khoảng 162.119 nhà ở dân cư nông thôn, trong đó nhà ở được xây dựng kiên cố chiếm 40,36%; nhà bán kiên cố chiếm 52,44%. Về lĩnh vực y tế, tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế năm 2014 ước đạt trên 93,3%. Ngoài ra, bằng nguồn vốn trực tiếp từ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã hỗ trợ xây dựng 60 công trình văn hóa xã, thôn bản với tổng mức hỗ trợ là 30,662 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, với chủ trương tập trung cao nhất cho phát triển sản xuất, ưu tiên phát triển sản phẩm hàng hóa chủ lực, khuyến khích liên kết, liên doanh theo phương châm "doanh nghiệp hóa, liên hết hóa, xã hội hóa", đẩy mạnh phát triển các loại hình tổ chức doanh nghiệp, thực hiện một bước "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp" theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, nên sản xuất đã có sự phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn trên tất cả các lĩnh vực, nhiều công nghệ mới được chuyển giao, ứng dụng. Trong năm 2014, đã thực hiện 152 mô hình với tổng kinh phí hộ trợ các mô hình sản xuất, phát triển Hợp tác xã và ngành nghề nông thôn là 74,8 tỷ đồng. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn khoảng 16 triệu/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo bình quân khu vực nông thôn giảm 3,7%/năm, năm 2014 còn khoảng 15,03%. Hiện nay tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, nghiệp tại các xã trên địa bàn tỉnh chiếm 76%, hàng năm có trên 12 nghìn lượt người được tham gia học nghề, trong đó trên 20% là nông dân và đồng bào dân tộc. Toàn tỉnh hiện có 108 Hợp tác xã nông nghiệp và 148 Tổ hợp tác.

Về công tác văn hóa, xã hội, các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa tiếp tục được triển khai một cách đồng bộ, rộng khắp, đóng góp vào thành công của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới". Công tác giữ gìn vệ sinh môi trường như quản lý, thu gom và xử lý chất thải, nước thải ở các xã đã có sự chuyển biến tích cực như phát động phong trào trồng cây xanh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm...

Nhìn chung, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới góp phần to lớn trong việc nâng cao nhận thức của người dân, huy động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới. Kết quả việc thực hiện Chương trình đã có nhiều khởi sắc, đã làm thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn. Để tiếp tục đẩy nhanh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2015: phấn đấu 100% số xẫ hoàn thành công bố quy hoạch và cắm mốc quy hoạch xây dựng nông thôn mới; 70% số xã trong tỉnh tổ chức phát động thực hiện phong trào "Nhà sạch - Vườn đẹp - Môi trường trong lành - Ngõ xóm văn minh; Toàn tỉnh phấn đấu có 15% số xã cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới... Tiếp tục tập trung chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và nhân dân hiểu rõ về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là " Dân làm chủ, dựa vào nội lực của nhân dân và cộng động là chính, Nhà nước chỉ đóng vai trò định hướng và hỗ trợ, thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm"; tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ tham gia chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình nhằm nâng cao năng lực tham mưu, điều hành, thực hiện chương trình, trọng tâm là cán bộ thôn, bản, xã.; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; tổ chức kiểm tra công tác quản lý, thực hiện quy hoạch và cắm mốc giới quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới; đẩy mạnh chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất và phát triển ngành nghề nông thôn, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung tạo sự chuyển biến về xã hội - cảnh quan môi trường nông thôn; phát triển, nâng cấp hệ thống hạ tầng xã hội; huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới./.

(Nguồn: CTTĐT)

Dịch cụ công quốc gia copy

 

dichvucong

bản đồ quy hoạch ba loại rừng, giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030 tỉnh Hoà Bình

video hoạt động

video Hướng dẫn thực hiện TTHC

layykienvanban

QUY TRINH KY THUAT copy

Baner saubenhhai.jpg

pm

BAOVETHUCVAT

CHANNUOI-THU-Y
CHI CUC THUY SAN 1
chi-cuc-kiem-lam
 
 
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction